Art. 3.1.4/2.
Partijen die een klacht hebben [met betrekking tot de verplichtingen van een netbeheerder of beheerder van een gesloten distributienet] uit hoofde van de titels IV, V, VI en de hoofdstukken I tot en met IV van titel VII van dit decreet of haar uitvoeringsbepalingen, kunnen het geschil schriftelijk ter bemiddeling voorleggen aan de VREG. De VREG stelt de bemiddelingsprocedure vast.]