Hoofdstuk VI.
Slotbepalingen


Art. 30. Dit decreet treedt in werking dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van hoofdstuk IV, dat in werking treedt op datum vast te stellen door de Vlaamse regering.

Art. 31.

1

De hiernavolgende wetten worden, voor toepassing in het Vlaamse gewest, opgeheven :
- de besluitwet van 18 december 1946 waarbij tot het houden van een telling der grondwaterreserves en tot invoering van een reglementering van hun gebruik besloten wordt;
- de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater;
- de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinning.


Art. 32. De besluiten ter uitvoering van de besluitwet van 18 december 1946 waarbij tot het houden van een telling der grondwaterreserves en tot invoering van een reglementering van hun gebruik besloten wordt, en de besluiten, ter uitvoering van de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinning, blijven van kracht totdat zij worden opgeheven.
De strafbepalingen van dit decreet zijn van toepassing op bedoelde besluiten.