Art. 31.

1

De hiernavolgende wetten worden, voor toepassing in het Vlaamse gewest, opgeheven :
- de besluitwet van 18 december 1946 waarbij tot het houden van een telling der grondwaterreserves en tot invoering van een reglementering van hun gebruik besloten wordt;
- de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater;
- de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinning.