Art. 33.

§ 1

Met behoud van de toepassing van artikel 35 is de houder of laatste houder van [een opsporings- of winningsvergunning voor koolwaterstoffen] van rechtswege verplicht elke schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de activiteit waarop de vergunning betrekking heeft.
[...]

§ 2

De vrederechter is bevoegd om het bedrag van de schadevergoeding vast te stellen, ongeacht de hoogte van het bedrag.