Afdeling II.
Aanduiding van opslaglocaties en opsporingsvergunningen voor koolstofdioxideopslag


Art. 38.

§ 1

Een geologische formatie kan enkel als opslaglocatie worden aangeduid nadat er opsporingswerkzaamheden uitgevoerd zijn om het potentieel van de geologische formatie te beoordelen als opslaglocatie voor koolstofdioxide.
Potentiėle opslaglocaties kunnen alleen opgespoord worden met een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag van de Vlaamse Regering. Zo nodig kan de monitoring van de injectietests in de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag worden opgenomen.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de aanvraagprocedure om een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag te verkrijgen, en de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden waaraan een dergelijke aanvraag moet voldoen.

[§ 1/1

Een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag wordt uitsluitend verleend als uit de ingediende aanvraag en uit alle andere relevante informatie blijkt dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de aanvraag voldoet aan alle vereisten, vermeld in dit hoofdstuk, en aan alle andere toepasselijke regelgeving;
de aanvrager is financieel solide en technisch bekwaam en betrouwbaar om de opsporingswerkzaamheden uit te voeren, en er is gezorgd voor professionele en technische ontwikkeling en training van de aanvrager en van alle personeel.
Een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag wordt niet verleend in de volgende gevallen:
als de aanvraag betrekking heeft op een [volumegebied] waarvoor een ander nog over een geldige opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag of opslagvergunning in het kader van dit hoofdstuk beschikt;
als de aanvraag betrekking heeft op een [volumegebied] dat de Vlaamse Regering niet wil openstellen voor de geologische opslag van koolstofdioxide.
]

[§ 1/2

Met behoud van de toepassing van paragraaf 1/1 worden de vergunningsaanvragen beoordeeld op basis van de volgende criteria:
de technische bekwaamheid van de aanvrager;
de manier waarop de aanvrager zich voorneemt de opsporingswerkzaamheden te verrichten;
in voorkomend geval, het eventuele gebrek aan efficiėntie en verantwoordelijkheidszin waarvan de aanvrager in het kader van een andere vergunning blijk heeft gegeven;
in voorkomend geval, de eventuele interferentie met andere al vergunde activiteiten in de ondergrond.
De criteria, vermeld in het eerste lid, kunnen ook een grond tot weigering van de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag uitmaken.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vergunningscriteria.
]

§ 2

Een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag wordt verleend voor een in de ruimte beperkt [volumegebied] en voor een duur die de periode die nodig is voor het verrichten van de opsporingswerkzaamheden waarvoor de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag verleend wordt, niet mag overschrijden. De geldigheidsduur van de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag mag wel verlengd worden indien de oorspronkelijke duur onvoldoende bleek om de betrokken opsporingswerkzaamheden te voltooien en indien de opsporingswerkzaamheden in overeenstemming met de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag zijn uitgevoerd.
De houder van een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag beschikt over het exclusieve recht om opsporingswerkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het potentiėle opslagcomplex. Tijdens de geldigheidsduur van de opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag is geen conflicterend gebruik van het potentiėle opslagcomplex toegestaan.

Art. 39.

§ 1

Een geologische formatie kan enkel als opslaglocatie worden aangeduid als er onder de voorgestelde opslagvergunningsvoorwaarden geen significant risico op lekkage bestaat en er geen significante milieu- of gezondheidrisico's bestaan.
De geschiktheid van een geologische formatie voor gebruik als opslaglocatie wordt bepaald door een karakterisering en [beoordeling] van het potentiėle opslagcomplex en het omliggende gebied overeenkomstig de in bijlage I bij dit decreet gespecificeerde criteria.

§ 2

Alvorens geologische opslag van koolstofdioxide toe te staan op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, stelt de Vlaamse Regering een onderzoek in naar de opslagcapaciteit op het grondgebied of delen daarvan, op basis van de verleende opsporingsvergunningen voor koolstofdioxideopslag.