Art. 43.
Een opslagvergunning bevat ten minste de volgende elementen:
1░
de naam en het adres van de exploitant;
2░
de nauwkeurige ligging en begrenzing van de opslaglocatie en het opslagcomplex, en gegevens betreffende de hydraulische eenheid;
3░
de voorschriften voor het opslagproces, de totale hoeveelheid koolstofdioxide die overeenkomstig de vergunning [geologisch] mag worden opgeslagen, de grenswaarden inzake reservoirdruk en de maximuminjectiesnelheden en -injectiedruk;
4░
de voorschriften voor de samenstelling van de koolstofdioxidestroom en de stroomaanvaardingsprocedure overeenkomstig artikelá47, en, wanneer nodig, verdere voorschriften voor injectie en opslag, met name om significante onregelmatigheden te voorkomen;
5░
het goedgekeurde monitoringsplan, de verplichting om het uit te voeren en eisen inzake de actualisering ervan overeenkomstig artikelá48, alsmede de rapporteringsverplichtingen overeenkomstig artikelá49;
6░
de eis om de Vlaamse Regering in kennis te stellen wanneer zich [lekkages of] significante onregelmatigheden [...] voordoen, het goedgekeurde plan met corrigerende maatregelen en de verplichting om dit plan overeenkomstig artikelá51 uit te voeren als zich [lekkages of] significante onregelmatigheden [...] voordoen;
7░
de voorwaarden voor afsluiting en het goedgekeurde voorlopige plan voor de periode na afsluiting als bedoeld in artikelá52;
8░
alle bepalingen over de wijziging, evaluatie, actualisering en intrekking van de opslagvergunning overeenkomstig artikelená45 en 46;
9░
de eis om de financiŰle zekerheid of een gelijkwaardige voorziening te stellen en aan te houden overeenkomstig artikelá57.