Art. 45.
De exploitant informeert de Vlaamse Regering over alle geplande wijzigingen in de exploitatie van een opslaglocatie, met inbegrip van wijzigingen in verband met de exploitant. Indien nodig actualiseert de Vlaamse Regering de opslagvergunning of de vergunningsvoorwaarden.
[Belangrijke] wijzigingen in de exploitatie van een opslaglocatie kunnen alleen uitgevoerd worden nadat een nieuwe of geactualiseerde opslagvergunning werd verleend overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk. Een [belangrijke] wijziging in de exploitatie van een opslaglocatie is een wijziging in de zin van rubriek†13 van bijlage†II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10†december 2004 houdende vaststelling van de categorieŽn van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.