Art. 55.
Na de overdracht van de verantwoordelijkheid worden de routine-inspecties van artikelá50, žá2, stopgezet en kan de monitoring worden beperkt tot het niveau waarop lekkage of significante onregelmatigheden kunnen worden vastgesteld. Wanneer echter lekkages of significante onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt de monitoring ge´ntensiveerd [teneinde de omvang van het probleem en de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen te beoordelen].
Ingeval er sprake is van een fout in hoofde van de exploitant, met inbegrip van het verstrekken van onvolledige gegevens, het verbergen van relevante informatie, nalatigheid, moedwillige misleiding of het verzuimen van het toepassen van due diligence (zorgvuldige bedrijfsvoering), verhaalt de Vlaamse Regering [op de voormalige exploitant de kosten die gemaakt zijn] na de overdracht van de verantwoordelijkheid. Met behoud van toepassing van artikelá58 worden voor het overige geen kosten verhaald op de voormalige exploitant na de overdracht van de verantwoordelijkheid.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de monitoring in de periode na de overdracht van de verantwoordelijkheid.