Onderafdeling VIII.
Financiėle zekerheden


Art. 57.

§ 1

In het kader van een aanvraag voor een opslagvergunning moet de potentiėle exploitant aantonen dat er afdoende [voorzieningen] kunnen worden [aangelegd], via een financiėle zekerheid of een gelijkwaardige voorziening ten voordele van de Vlaamse Regering, om te waarborgen dat aan alle verplichtingen ingevolge een opslagvergunning kan worden voldaan, inclusief [de voorschriften voor] de afsluiting en [...] de periode na afsluiting, alsook aan alle verplichtingen [inzake het inleveren van rechten in geval van lekkage ingevolge de opname van de opslaglocatie binnen de werkingssfeer van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan]. Deze financiėle zekerheid of gelijkwaardige voorziening moet rechtsgeldig en effectief gesteld zijn voordat de injectie aanvangt.
De financiėle zekerheid of gelijkwaardige voorziening wordt periodiek bijgesteld [om] rekening te houden met wijzigingen in het beoordeelde lekkagerisico en de geraamde kosten van alle verplichtingen ingevolge de verleende opslagvergunning en [inzake het inleveren van rechten in geval van lekkage ingevolge de opname van de opslaglocatie binnen de werkingssfeer van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan].

§ 2

De financiėle zekerheid of gelijkwaardige voorziening, vermeld in § 1, blijft [rechtsgeldig] en effectief gesteld:
nadat een opslaglocatie is afgesloten overeenkomstig artikel 52, § 1, 1° of 2°, totdat de verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie is overgedragen aan het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikelen 53 en 54;
na de intrekking van een opslagvergunning overeenkomstig artikel 46, eerste lid, totdat een nieuwe opslagvergunning is uitgereikt of, als de opslaglocatie is afgesloten overeenkomstig artikel 52, § 1, 3°, totdat de overdracht van de verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 56, en op voorwaarde dat is voldaan aan de in artikel 58 bedoelde financiėle verplichtingen.

§ 3

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de financiėle zekerheden.