Onderafdeling IX.
FinanciŽle bijdrage


Art. 58.

ß 1

Voordat de overdracht van verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel†53 tot en met 56 kan plaatsvinden, moet de exploitant een financiŽle bijdrage ter beschikking stellen aan de Vlaamse Regering. Met deze financiŽle bijdrage kunnen de [door] het Vlaamse Gewest [na de overdracht van de verantwoordelijkheid gemaakte kosten] gedekt worden om ervoor te zorgen dat [...] het opgeslagen koolstofdioxide volledig en permanent in de geologische opslaglocatie ingesloten blijft.
Voor het bedrag van de financiŽle bijdrage wordt rekening gehouden met de in bijlage†I bij dit decreet vermelde parameters [en elementen] inzake de voorgeschiedenis van [de] koolstofdioxideopslag die relevant zijn voor het bepalen van de verplichtingen die na de overdracht van de verantwoordelijkheid gelden. De financiŽle bijdrage moet ten minste de geraamde monitoringskosten voor een periode van dertig jaar dekken.

ß 2

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de financiŽle bijdrage.