Art. 65.
In artikelá591, 10░, van het Gerechtelijk Wetboek van 10áoktober 1967 worden de woorden “bepaald in de geco÷rdineerde wetten van 15áseptember 1919 op de mijnen, groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28ánovember 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten, petroleum en brandbare gassen” vervangen door de woorden “en van de geschillen betreffende de vergoeding van de schade, veroorzaakt door het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen of door de geologische opslag van koolstofdioxide en betreffende de vergoeding van het genotsverlies ten gevolge van het bezetten van gronden in het kader van het decreet van 8ámei 2009 betreffende de diepe ondergrond”.