Art. 68.
In artikelá16 van de wet van 18ájuli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas worden, twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet, de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
žá1 wordt opgeheven;
2░
in žá4 wordt het laatste lid geschrapt.