Art. 70.
In de artikelená5, 6 en 21 van het decreet van 19ádecember 1997 houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied worden, twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit decreet, de woorden artikelá58 van de geco÷rdineerde wetten van 15áseptember 1919 op de mijnen, groeven en graverijen telkens vervangen door de woorden artikelá35 van het decreet van 8ámei 2009 betreffende de diepe ondergrond”.