Art. 71.
In artikelá16.1.1, eerste lid, van het decreet van 5áapril 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21ádecember 2007 en volledig vervangen bij het decreet van 8ámei 2009, wordt een punt 19░bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)