Art. 77.
De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop de bepalingen van dit decreet in werking treden.
De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de bijlagen bij dit decreet te wijzigen en aan te vullen. Deze wijzigingen en aanvullingen treden slechts in werking na bekrachtiging door het Vlaams Parlement.