Art. 15bis.

Onverminderd de toepassing van artikelen 15 en 15ter oefenen, wat de bescherming van de werknemers betreft, de in uitvoering van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek aangewezen ambtenaren, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan en van de verordening REACH.


Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek.