Art. 10.1.4.
De Vlaamse Regering kan voorwaarden vastleggen waaraan de opleidingsinstellingen voor de energiedeskundigen[, de verslaggevers] of de aannemers, vermeld in artikel 10.1.5, dienen te voldoen. [De Vlaamse Regering kan ook voorwaarden vastleggen waaraan de lesgevers van een opleidingsinstelling moeten voldoen.]
De Vlaamse Regering kan de procedure voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de procedure en voorwaarden voor de schorsing en intrekking van die erkenning vastleggen. De Vlaamse Regering kan ook kwaliteitseisen vastleggen [voor de opleiding en de lesgevers] en wijst de instantie aan die belast is met de controle op hun werkzaamheden.
De Vlaamse Regering kan tevens de inhoud van de door de erkende opleidingsinstellingen aan de energiedeskundigen[, de verslaggevers] en de aannemers te verstrekken opleidingen bepalen.
]