Hoofdstuk 6.10.
Vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven


Afdeling 6.10.1.
Algemene bepalingen


Art. 6.10.1.1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven, vermeld in artikel 2.14.1.1, eerste lid, als ze gebruikt worden voor telecommunicatie.


Afdeling 6.10.2.
Milieuvoorwaarden voor vast opgestelde zendantennes


Art. 6.10.2.1.

De bijdrage van elke individuele vast opgestelde zendantenne aan de elektrische veldsterkte in Ѵ/m mag op verblijfplaatsen de grenswaarden voor het Egem, 6 min-niveau, vermeld in de onderstaande tabel, niet overschrijden, waarbij f de frequentie is in MHz en Ejref het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte :

 

 

frequentie : f in MHz

elektrische veldsterkte : E in V/m  (Ejref)

10 tot 400

2

400 tot 2 00

0,1√f

2 000 tot 10 000

4,48

 

Het eerste lid is niet van toepassing op vast opgestelde zendantennes met de volgende toepassingen :

telecommunicatie in de luchtvaartsector;
telecommunicatie bij het treinverkeer;
telecommunicatie bij de scheepvaart;
radarsystemen;
het gehele ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten;
militaire toepassingen;
radio- en televisie-uitzendingen;
radioamateurisme.

 

 


Art. 6.10.2.2.

§ 1.

De exploitatie van een vast opgestelde zendantenne of de verandering van een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.

 

§ 2.

Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, is in afwijking van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben, vermeld in de volgende tabel :

 

gemiddeld effectief uit gestraald vermogen (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

vrije afstand R (m)

V

6,3

7,3

8,1

8,8

9,5

10,1

10,9

11,4

12,6

13,9

15,8

vrije hoogte H (m)

V

5,2

5,7

6,2

6,6

7,0

7,3

7,6

7,9

8,4

9,2

10,3

 

De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone, zoals beschreven in de onderstaande figuur. V geeft aan dat er geen conformiteitsattest vereist is. 

 

 

Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x2/Ejref). Voor gemiddelde effectief uitgestraalde vermogens boven de 20 W is altijd een conformiteitsattest noodzakelijk. 

 

§ 3.

Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, is in afwijking van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben, vermeld in de volgende tabel :

 

 

gemiddeld effectief uitgestraald vermogen (W)

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

vrije afstand R (m)

V

4

4,6

5,1

5,6

6

6,4

6,9

7,2

8

8,8

10

vrije hoogte H (m)

V

3,3

3,6

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,3

5,8

6,5

 

De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone. V geeft aan dat er geen conformiteitsattest vereist is.

 

Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x13,7/Eiref). Voor gemiddelde effectief uitgestraalde vermogens boven de 20 W is altijd een conformiteitsattest noodzakelijk. 

 

§ 4.

Bij significante wijzigingen in de omgeving van een vast opgestelde zendantenne die relevant zijn voor de blootstelling aan elektromagnetische golven op verblijfplaatsen, kan de toezichthoudende overheid op elk moment een nieuw conformiteitsattest vragen.


Art. 6.10.2.2bis.

§ 1.

Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.10.2.1, is in afwijking van artikel 6.10.2.2, § 1, geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur per jaar, dit ongeacht de toepassingen waarvoor ze gebruikt wordt en de geografische zone die wordt bestreken.

 

§ 2.

Voor de vast opgestelde zendantennes, vermeld in paragraaf 1, wordt voorafgaand aan de exploitatie een kennisgeving ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven. Deze kennisgeving bevat minstens volgende elementen :

1°  de gegevens van de exploitant : naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres; 
2°  de gebruikte frequentie (MHz); 
3°  vermogen, geleverd aan de antenne (dBm); 
4°  hoogte (centerlijn) ten opzichte van de begane grond (m); 
5°  de winst (dBi); 
6°  azimut (°), het noorden is nul, het oosten 90 enzovoort (stralingsrichting); 
7°  antennetype : fabrikant en referentie (indien van toepassing); 
8°  de coördinaten van de antennesite : de coördinaten moeten zowel in WGS84 als in lambert worden opgegeven; 
9°  CRAB-code. 

 

 

§ 3.

De exploitant van de vast opgestelde zendantenne, vermeld in paragraaf 1, legt een logboek aan waarin de zendtijd (per tijdseenheid) wordt bijgehouden.

 

Een journaal als vermeld in artikel 10 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs, kan als logboek als vermeld in het eerste lid, gelden.

 

§ 4.

De minister kan verdere voorwaarden voor de kennisgeving, vermeld in paragraaf 2, en voor het logboek, vermeld in paragraaf 3, bepalen.


Art. 6.10.2.3.

De aanvraag van een conformiteitsattest wordt ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.

 

De aanvraag van een conformiteitsattest bevat minstens de volgende elementen :

de gegevens van de aanvrager : naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres van de vast opgestelde zendantenne, namelijk straat, nummer, postnummer, gemeente;
de technische karakteristieken, namelijk azimut, afmetingen, hoogte vanaf het grondniveau tot het midden van de zendantenne, frequentie, vermogen, tilt, horizontale openingshoek, verticale openingshoek stralingspatroon en winst van de vast opgestelde zendantennes die nodig zijn om het enkelvoudig SAR te bepalen in de zones buiten de veiligheidszone;
voor zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, een plan in horizontale projectie van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantennes van meer dan 0,001 W/kg mogelijk is, met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en gebouwen;
voor zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, een plan in horizontale projectie van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantenne van meer dan 0,0004 W/kg mogelijk is op verblijfplaatsen, met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en gebouwen; 
een verticale projectie waarop de theoretische elektrische veldsterkte wordt aangegeven bij maximaal vermogen;
een bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.10.2.8.

 

Als een van de zendantennes, vermeld in de aanvraag, op een plaats buiten de veiligheidszone een enkelvoudig SAR van meer dan 0,001 W/kg kan veroorzaken, attesteert de exploitant door metingen of berekeningen dat door het bijkomende elektromagnetische veld van die zendantenne de grenswaarde voor de samengestelde velden, vermeld in artikel 2.14.2.1, niet overschreden wordt. Die metingen of berekeningen worden gevoegd bij de aanvraag, vermeld in het eerste lid.

 

[...]


Art. 6.10.2.4. De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, stelt binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het volledige aanvraagdossier vast of voldaan wordt aan de vereisten voor het afleveren van een conformiteitsattest. Als aan de vereisten voldaan is, kent de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, het attestnummer toe en stuurt ze het attest elektronisch naar de aanvrager. Als niet aan de vereisten voldaan is, deelt ze de redenen mee aan de aanvrager. [...]

Art. 6.10.2.5.

Een conformiteitsattest wordt alleen afgeleverd als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :

de aanvraag van het conformiteitsattest voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.10.2.3, tweede en derde lid, en artikel 6.10.2.7; 
de berekeningen of metingen op basis van de elementen, vermeld in de aanvraag, zijn correct;
op basis van de metingen of berekeningen voldoet de zendantenne aan de voorwaarden, vermeld in deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, en deel 6, hoofdstuk 6.10, afdeling 6.10.2.

 


Art. 6.10.2.6.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vast opgestelde zendantenne zich bevindt of zich zal bevinden, wordt door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, elektronisch op de hoogte gebracht van de afgifte van het conformiteitsattest. De kennisgeving bevat een niet-technische uitleg van de evaluatie van het elektromagnetische veld ten gevolge van de vast opgestelde zendantenne.

 

In afwijking van het eerste lid wordt niet in een kennisgeving voorzien voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden voor militaire doeleinden of voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen.


Art. 6.10.2.7. De Vlaamse minister kan verdere voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest bepalen, meer bepaald voor de elektronische aanvraagprocedure en de samenstelling van het aanvraagdossier.

Art. 6.10.2.8.

§ 1.

Elke exploitant die een conformiteitsattest aanvraagt, is een retributie verschuldigd.

 

§ 2.

Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, bedraagt de retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 200 euro.

 

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex op basis van de volgende formule : 200 euro x het nieuwe indexcijfer/het basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk 110,64 met het jaar 2004 als basisjaar.

 

§ 3.

Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, bedraagt de retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 75 euro.

 

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex op basis van de volgende formule : 75 euro x het nieuwe indexcijfer/het basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk 110,64 met het jaar 2004 als basisjaar.

 

§ 4.

Een bewijs van betaling van de retributie word bij de aanvraag van een conformiteitsattest gevoegd.

 

§ 5.

De Vlaamse minister bepaalt de voorwaarden en procedure voor de betaling van de retributie en wijst de ambtenaren aan die belast zijn met de inning en de invordering van de retributie.


Afdeling 6.10.3.
Bepalingen over bestaande vast opgestelde zendantennes


Art. 6.10.3.1.

Bestaande vast opgestelde zendantennes voldoen bij de inwerkingtreding van dit hoofdstuk aan deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2.


Art. 6.10.3.2. Voor bestaande vast opgestelde zendantennes is uiterlijk op 31 december 2011 een attest afgeleverd dat de conformiteit met deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, bevestigt.

Art. 6.10.3.3.

De volgende documenten gelden als attest, vermeld in artikel 6.10.3.2 :

een conformiteitsattest, vermeld in artikel 6.10.2.2;
een ontvangstbewijs of conformiteitsattest, afgeleverd door het BIPT ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, of van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.

 


Art. 6.10.3.4.

Bestaande vast opgestelde zendantennes voldoen :

uiterlijk op 31 december 2012 aan artikel 6.10.2.1;
uiterlijk op 31 december 2015 aan artikel 6.10.2.2.