Art. 15/4bis.
De leveranciers zien erop toe dat hun afnemers alle relevante gegevens betreffende hun verbruik krijgen.
De leveranciers zorgen ervoor dat zij een hoog beschermingsniveau aan hun eindafnemers die op het aardgasvervoersnet zijn aangesloten, garanderen, meer bepaald inzake de transparantie van de voorwaarden van de contracten, de algemene informatie en de mechanismen voor geschillenbeslechting.
De leveranciers passen op hun eindafnemers de tarieven toe die werden goedgekeurd met toepassing van de artikelen 15/5 tot 15/5ter en 15/5quinquies en vermelden op duidelijke en gedetailleerde wijze het bedrag van ieder element dat de eindprijs uitmaakt.]