Art. 15/10bis.

§ 1

Teneinde de controle waarin § 3 voorziet te kunnen uitvoeren, stelt de commissie voor elke leverancier voor elk variabel contracttype, evenals elk nieuw contracttype, en in overleg met hen, binnen twee maanden na de bekendmaking van de wet van [8 januari 2012] tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, een gegevensbank op teneinde de methodologie voor de berekening van de variabele energieprijzen te registreren, waaronder de parameters en de indexeringsformules die daarbij gehanteerd worden. Hiertoe kan de commissie extra informatie opvragen in het kader van haar opdracht.

§ 2

De variabele energieprijs voor de levering van aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s kan maximaal vier keer per jaar, steeds voor de eerste dag van een trimester, geïndexeerd worden.
Binnen drie werkdagen volgend op de indexering publiceren de leveranciers voor contracten met variabele energieprijzen, de desbetreffende indexeringsformules voor de levering van aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website alsook de eventuele wijzigingen aan die formules.

§ 3

Binnen vijf dagen na elke indexering, die geschiedt na de registratie van de variabele energieprijzen overeenkomstig § 1, bezorgt elke leverancier aan de commissie een overzicht van de wijze waarop deze werd aangepast op grond van de door de leverancier gehanteerde indexeringsformule. De commissie gaat na of de door de leverancier gehanteerde indexeringsformule correct werd toegepast en in overeenstemming is met de gegevens die zijn doorgegeven in het kader van § 1. [De commissie gaat tevens na of de door de leverancier gehanteerde indexeringsformule conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis.]

§ 4

De commissie stelt[...] vast of de in § 1 bedoelde formule voor de indexering van de energiecomponent voor levering van aardgas met variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s correct werd toegepast. [De commissie stelt tevens vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis.]
De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling ingeval een leverancier geen aangifte doet van de gegevens bedoeld in § 2 binnen de bovenvermelde termijnen, nadat hij in gebreke is gesteld om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen.
De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij een bindende vaststelling doet of de indexeringsformule van de energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan huishoudelijke afnemers en K.M.O.'s [correct werd toegepast en of deze indexeringsformule conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis.].
[Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de commissie de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende deel van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens een administratieve geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten gecrediteerd dient te worden.]

[§ 4bis

Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke bevoorradingskosten vertegenwoordigen.
Met het oog op de monitoring, brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de regering betreffende de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers.
]

§ 5

De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, van de regulator, van de aardgasvervoersnetbeheerder, van de beheerder van de aardgasopslaginstallatie, van de LNG-installatie, van de distributienetbeheerders of die niet voortvloeit uit de toepassing van de §§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie.
De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de prijsstijging zoals bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf.
De inwerkingtreding van de stijging zoals vermeld in het eerste lid wordt geschorst gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure.
De commissie[...] oordeelt of de motivering van de stijging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve parameters, onder andere op basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s met het gemiddelde van de energiecomponent in de zone Noordwest Europa.
Op initiatief van de commissie[...] wordt een beslissing genomen door de commissie in geval een leverancier geen aangifte doet binnen de bovenvermelde termijnen, nadat hij per aangetekende brief met ontvangstmelding in gebreke is gesteld om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid na te komen.
De commissie zendt[...] haar beslissing over aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid of volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het vijfde lid.
Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet rechtvaardig is, knoopt de leverancier onderhandelingen aan met de commissie [...] met het oog op het afsluiten van een akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent voor de levering aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s. [...]
In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie[...] het geheel of een deel van de geplande stijging verwerpen. De commissie motiveert en deelt haar beslissing per aangetekende brief met ontvangstmelding mee aan de leverancier, onverminderd de rechtsmiddelen van de leveranciers overeenkomstig artikel 15/20.
De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s op hun website na afloop van deze procedure binnen vijf werkdagen na de kennisneming van de beslissing van de commissie.
Indien de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze deze leverancier in gebreke stellen om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat om dit te doen binnen een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een administratieve boete opleggen, in afwijking van artikel 20/2. Deze boete mag niet hoger zijn dan 150.000 euro.
[De commissie neemt de strikte vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens in acht.]

§ 6

De administratieve geldboetes worden gestort in het Fonds ter vermindering van de federale bijdrage, opgericht door artikel 20bis, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

§ 7

Het mechanisme ingevoerd door dit artikel maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse monitoring door de commissie en de Nationale Bank van België teneinde onder andere de risico's te identificeren van de marktverstorende effecten.
Tot 31 december 2014, kan de Koning bij belangrijke marktverstorende effecten, op elk moment beslissen om een einde te stellen aan het mechanisme van huidig artikel, op voorstel van de minister bij besluit overlegd in Ministerraad op basis van de monitoring en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoelde in het eerste lid.
Ten laatste zes maanden vóór 31 december 2014, stellen de commissie en de Nationale Bank van België een evaluatierapport op over dit mechanisme ingesteld door dit artikel. Op basis van dit rapport kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister, het verlengen met een nieuwe periode van drie jaar, indien nodig vernieuwbaar volgens een identieke procedure, indien hij vaststelt dat de transparantie- en mededingingsvoorwaarden nog steeds niet vervuld zijn en dat de bescherming van de consument nog steeds niet gewaarborgd is. Op basis van de monitoring en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoeld in het eerste lid, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister, op elk moment besluiten om aan het mechanisme van dit artikel een eind te maken in aanwezigheid van belangrijke marktverstorende effect.]