Art. 15/18bis.
Elke belanghebbende partij die zich geschaad acht naar aanleiding van een door de commissie genomen beslissing kan, ten laatste binnen een termijn van vijftien dagen na de verschijning of de kennisgeving van deze beslissing bij de commissie een klacht indienen teneinde de zaak opnieuw te laten onderzoeken.
Deze klacht heeft geen opschortende uitwerking en sluit de indiening van een beroep voor het [Marktenhof] met toepassing van artikel 15/20 niet uit, noch vormt zij een voorafgaande voorwaarde hiertoe.
De klacht met het oog op een nieuw onderzoek wordt per aangetekend schrijven of neerlegging met ontvangstbewijs bij de zetel van de commissie gericht. Zij bevat een afschrift van de bestreden beslissing evenals de redenen die een herziening verantwoorden.
De commissie neemt haar beslissing betreffende de klacht binnen een termijn van twee maanden te tellen vanaf de neerlegging van de klacht met het oog op een nieuw onderzoek.]