Art. 53.

Als de heffing niet is betaald na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 50, 2, is van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd, vermeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wettelijke rentevoet.