Art. 11.

§ 1.

De verwijdering van afvalstoffen en voorbereidende handelingen die aan de verwijdering voorafgaan, zijn aan een vergunningsplicht onderworpen.

 

De nuttige toepassing van afvalstoffen en aan nuttige toepassing voorafgaande voorbereidende handelingen zijn aan een vergunnings- of meldingsplicht onderworpen.

 

De Vlaamse Regering kan het gebruik van materialen aan een vergunnings- of meldingsplicht onderwerpen, overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in artikel 4.

 

§ 2.

Op de vergunningen en meldingen, vermeld in paragraaf 1, zijn de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van toepassing.

 

De Vlaamse Regering kan sectorale voorwaarden uitvaardigen voor de activiteiten, vermeld in paragraaf 1.

 

§ 3.

Met behoud van de toepassing van de aangelegenheden die geregeld zijn door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kunnen de omgevingsvergunningen, vermeld in paragraaf 1, alleen worden verleend als ze niet strijdig zijn met de bepalingen van dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan en de uitvoeringsplannen.

 

Met behoud van de toepassing van de aangelegenheden die geregeld zijn door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kunnen bij het verlenen van de omgevingsvergunningen, vermeld in paragraaf 1, voorwaarden worden gesteld met betrekking tot :

de soort en hoeveelheid van de afvalstoffen en materialen die mogen worden verwerkt of gebruikt;
de technische en andere voorschriften die op de locatie in kwestie van toepassing zijn;
de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen; 
de wijze waarop afvalstoffen worden verwerkt of de efficiëntie waarmee materialen worden verbruikt;
de maatregelen van controle en bewaking;
de afvalstoffen en materialen die uit de verwerking of het gebruik resulteren, en hun eventuele gebruiksbeperkingen;
bepalingen over sluiting en nazorg, voor zover die noodzakelijk zijn.

 

De Vlaamse Regering kan voor de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, nadere regels vaststellen.