Art. 16.

In de bestekken van besturen van het Vlaamse Gewest en van lokale besturen worden bepalingen opgenomen om de aankoop te bevorderen van :

1
producten of diensten die, rekening houdend met de volledige levenscyclus, bijdragen aan het beter sluiten van materiaalkringlopen of een lagere milieu-impact hebben dan vergelijkbare alternatieven;
2
uit afvalstoffen teruggewonnen grondstoffen of producten die daaruit vervaardigd zijn.

De Vlaamse Regering kan daarvoor nadere regels vaststellen.