Art. 19.

§ 1.

De Vlaamse Regering kan overlegplatformen oprichten die bestaan uit belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij het beheer van een of meer categorieėn afvalstoffen of bij het beheer van een of meer materiaalkringlopen, alsook belanghebbenden uit het bredere maatschappelijke middenveld. De Vlaamse Regering wijst de betrokkenen aan. De OVAM kan bijkomend betrokkenen aanwijzen.

 

De overlegplatformen, vermeld in het eerste lid, hebben onder meer als doel :

1°  te komen tot afstemming van maatregelen, genomen door publieke en private actoren in verschillende fasen van

een of meer materiaalkringlopen met het oog op het bereiken van de doelstellingen, vermeld in artikel 4; 

2°  te komen tot uitwisseling van informatie tussen publieke en private actoren met betrekking tot het beheer van

materiaalkringlopen; 

de uitvoering van maatregelen op te volgen en te evalueren. 

 

§ 2.

Onder meer worden overlegplatformen opgericht in het kader van :

1°  het opstellen, opvolgen en evalueren van de preventieprogramma's, vermeld in artikel 17; 
2°  het rechtvaardigen van de afwijkingen op de hiėrarchie, vermeld in artikel 8; 
3°  het opstellen, opvolgen en evalueren van de milieubeleidsovereenkomsten, vermeld in artikel 20; 
4°  het opstellen, opvolgen en evalueren van de uitvoeringsplannen voor het beheer van materiaalkringlopen en

afvalstoffen, vermeld in artikel 18. 

 

§ 3.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de oprichting en werking van de overlegplatformen, vermeld in paragraaf 1.