Art. 31.

De bepalingen van artikel 30, 2 en 5, gelden niet voor door huishoudens geproduceerd gemengd afval.

De bepalingen van artikel 30, 2, gelden niet voor afzonderlijke fracties van gevaarlijke afvalstoffen die afkomstig zijn uit huishoudens tot die stoffen worden aanvaard voor inzameling, verwijdering of nuttige toepassing door een inrichting of een onderneming die een vergunning heeft gekregen of die is geregistreerd overeenkomstig artikel 11 en 13.