Art. 71. In artikel 3.4.3, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, worden de woorden Onverminderd de artikelen 17, 1, en 23 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen vervangen door de woorden Met behoud van de toepassing van artikel 23, eerste lid, en artikel 30 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen .