Art. 74. In artikel 10.3.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden bedoeld in artikel 5 van het Afvalstoffendecreet vervangen door de woorden vermeld in artikel 4 van het Materialendecreet en wordt het woord stofstromen vervangen door het woord materiaalkringlopen .