Art. 75.

In artikel 10.3.3, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 22 april 2005 en 25 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in paragraaf 1 worden de woorden « stofstromen » en « kringlopen van stofstromen » vervangen door het woord « materiaalkringlopen »;
in paragraaf 2, 1°, a), wordt het woord « stoffenkringlopen » vervangen door het woord « materiaalkringlopen »;

in paragraaf 2 wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° het ontwerpen van preventieprogramma’s en uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 17 en 18 van het Materialendecreet, alsook het controleren en opvolgen van de uitvoering van voormelde preventieprogramma’s en uitvoeringsplannen en het voorbereiden en mee uitwerken van programma’s overeenkomstig de geldende internationale en Europese voorschriften, waarvan de uitvoering binnen het toepassingsgebied van het Materialendecreet valt; »;

in paragraaf 2 wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

« 3° het sluiten van overeenkomsten met de gemeenten of verenigingen van gemeenten ter bevordering of begeleiding van de organisatie van de selectieve ophaling of inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als vermeld in artikel 27 van het Materialendecreet; »;

in paragraaf 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt :

« 4° het voorbereiden van de onderhandelingen met het oog op het sluiten van de milieubeleidsovereenkomsten, vermeld in het Materialendecreet; »;

in paragraaf 2 wordt punt 5° vervangen door wat volgt :

« 5° het behandelen van de aanvragen en het adviseren van de Vlaamse Regering over de erkenning, vermeld in artikel 7 van het Materialendecreet; »;

in paragraaf 2 wordt punt 7° vervangen door wat volgt :

« 7° het uitvoeren van de taken in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, vermeld in artikel 21 van het Materialendecreet, en de terugnameplicht, vermeld in het samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval; »;

in paragraaf 2 wordt punt 8° vervangen door wat volgt :

« 8° het vestigen, innen en invorderen van de milieuheffing op de verwerking van afvalstoffen, vermeld in artikel 44 tot en met artikel 65 van het Materialendecreet; »;

in paragraaf 2 wordt punt 9° vervangen door wat volgt :

« 9° de behandeling van subsidieaanvragen, vermeld in artikel 15 van het Materialendecreet; »;

10° in punt 10° wordt het woord « afvalstromen » vervangen door het woord « materiaalstromen »;
11°

er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 12° het adviseren van de Vlaamse Regering over de afwijkingen van de hiėrarchie als vermeld in artikel 8 van het Materialendecreet. ».