Art. 79. In artikel 16.6.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, worden de woorden het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen vervangen door de woorden het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen .