Bijlage 5.32.2.2bis. Meet- en registratiemethode voor het meten van het geluidsniveau van muziek in inrichtingen

Art. 1. Meetplaats

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, voldoet de meetplaats aan de volgende voorwaarden :

de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden; 
de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt; 
indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers; 
de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. 

 

Art. 2. Eisen waaraan de meetketen moet voldoen

De meetketen moet bestaan uit apparatuur die ten minste voldoet aan volgende voorwaarden :

de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de nauwkeurigheidseisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);  
de meet- en registratieapparatuur moet zo geļnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;  
de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geļnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld; 
de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden; 
de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.