Art. 18bis.

§ 1.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is of elke natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over een gebruiksrecht op een net dat beantwoordt aan de criteria van een gesloten industrieel net zoals bepaald bij artikel 2, 41°, en waarbinnen distributie van elektriciteit plaatsvindt op een nominale spanning hoger dan 70 kV, moet dit net melden aan de Algemene Directie Energie minstens 2 maanden voorafgaand aan de ingebruikname of binnen een termijn van zes maanden volgend op de bekendmaking van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie.

 

Deze aanmelding gebeurt in viervoud en bevat onder meer :

de argumentatie dat het net voldoet aan de definitie van gesloten industrieel net volgens artikel 2, 41°;
een functioneel schema van het gesloten industrieel net;
een verklaring van conformiteit met het technisch reglement voor wat betreft het deel van het gesloten industrieel net dat uitgebaat wordt op nominale spanning hoger dan 70 kV; 
de aanduiding van de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op het betrokken net voor het verkrijgen van de hoedanigheid van beheerder van het gesloten industrieel net;
de verklaring door deze natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op het betrokken net dat hij zich verbindt tot het naleven van de bepalingen die krachtens deze wet op de beheerder van een gesloten industrieel net van toepassing zijn.

 

Op voorstel van de Algemene Directie Energie, na advies van de commissie en de netbeheerder en nadat de betrokken Gewesten de mogelijkheid werd geboden een advies uit te brengen binnen een termijn van 60 dagen, kan de minister een net erkennen als gesloten industrieel net.

 

Op voorstel van de Algemene Directie Energie, en na advies van de commissie en de netbeheerder, kan de minister de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net toekennen aan de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op een net en een aanvraag heeft ingediend voor wat betreft het gedeelte uitgebaat op een nominale spanning hoger dan 70 kV.

 

De Algemene Directie Energie publiceert en actualiseert op haar internetsite de lijst van beheerders van gesloten industriėle netten.

 

§ 2.

In afwijking van de bepalingen van deze wet en meer bepaald van de artikelen 8 tot 10, 12 tot 12quater, 18 en 22 moeten de beheerders van gesloten industriėle netten zich slechts aan volgende verplichtingen houden :

a) elke beheerder van een gesloten industrieel net onthoudt zich, in het kader van deze functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten industrieel net; 
b) de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert aan de gebruikers van zijn gesloten industrieel net het recht om hun elektriciteit bij de leverancier van hun keuze aan te kopen en om van leverancier te veranderen, zonder de duur en de modaliteiten van hun contracten in het gedrang te brengen, binnen maximaal drie weken. De gebruiker van een gesloten industrieel net kan de beheerder van dit net gelasten om voor en namens hem zijn in aanmerking komen uit te oefenen. Om rechtsgeldig te zijn, moet dit mandaat uitdrukkelijk worden voorzien en kunnen worden herzien per contractuele periode; 
c) de beheerder van een gesloten industrieel net bepaalt de modaliteiten voor de aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het gesloten industrieel net. Deze contracten preciseren met name : 
de minimumeisen inzake het technisch ontwerp en de werking van de op het gesloten industrieel net aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de kenmerken van de geleverde stroom; 
de commerciėle modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten industrieel net; 
de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten industrieel net. 
Deze contracten moeten transparant en niet-discriminerend zijn. Zij moeten eveneens bepalen dat de commissie bevoegd is in geval van betwisting door een gebruiker van het gesloten industrieel net van de op dit net toegepaste tarieven. Iedere beslissing van de commissie ter zake kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij het hof van beroep te Brussel overeenkomstig artikel 29bis. De afsluiting van deze contracten is afhankelijk van de vestiging van de gebruiker van het gesloten industrieel net op het gesloten industrieel net; 
d) de beheerder van een gesloten industrieel net bezorgt de gebruikers van het gesloten industrieel net dat hij beheert : 
een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en/of tarieven; 
een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de transmissiefacturen, met naleving van de beginselen van iedere meerkost; 
de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en/of injecties, evenals de informatie voor een efficiėnte toegang tot het net; 
e) de beheerder van een gesloten industrieel net garandeert de vertrouwelijke behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van zijn net, waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke wettelijke verplichting tot het vrijgeven van informatie; 
f) de beheerder van een gesloten industrieel net bewijst de technische conformiteit van zijn net met de relevante bepalingen uit het technisch reglement ingevoerd met toepassing van artikel 11, waaronder die betreffende de aansluiting;
g) de beheerder van een gesloten industrieel net exploiteert en onderhoudt zijn net en houdt hierbij toezicht, gelet op de kenmerken van het gesloten industrieel net, op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiėntie van dit net, en dit in economisch aanvaardbare omstandigheden, met respect voor het milieu en de energie-efficiėntie. 

 

 

§ 3.

[...]

 

§ 4.

[...]