Bijlage.
Minimumeisen ten aanzien van de vaardigheden en kennis die de evalueringsinstanties moeten testen

Het in artikel 5, lid 1, en artikel 11, lid 2, bedoelde examen omvat het volgende:
a)
een theoretische test met een of meer vragen om de vaardigheid of kennis in kwestie te testen, in de kolom “Soort test” aangegeven met (T);
b)
een praktische test waarbij de aanvrager de overeenkomstige taak verricht met de relevante materialen, instrumenten en apparatuur, in de kolom “Soort test” aangegeven met (P).
Minimumvaardigheden en -kennis
Soort test
1.
Basiskennis hebben van de relevante milieuproblematiek (klimaatverandering, Kyotoprotocol en het potentieel van gefluoreerde broeikasgassen om opwarming van de aarde te veroorzaken).
T
2.
Basiskennis hebben van relevante technische normen.
T
3.
Basiskennis hebben van de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 842/2006 en van de relevante verordeningen houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 842/2006.
T
4.
Gedegen kennis hebben van de verschillende soorten brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen op de markt.
T
5.
Gedegen kennis hebben van soorten ventielen, aandrijvingsmechanismen, veilige hantering, preventie van uitstroming en lekkage.
T
6.
Gedegen kennis hebben van apparatuur die en gereedschap dat nodig is voor veilige hantering en veilig werken.
T
7.
In staat zijn om houders van brandbeveiligingssystemen te installeren die ontworpen zijn om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten.
P
8.
Kennis hebben van de juiste praktijken om houders onder druk die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, te verplaatsen.
T
9.
In staat zijn om het apparatuurregister te controleren vóór een lekkagecontrole en om de relevante informatie over terugkerende punten of probleemgebieden die aandacht vereisen, te identificeren.
T
10.
In staat zijn om het systeem te controleren op lekkage in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1497/2007 van de Commissie van 18 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
P
11.
Kennis hebben van milieuvriendelijke praktijken voor het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit en het daarmee vullen van brandbeveiligingssystemen.
T