Onderafdeling 3.4.3.
Afvalbanden


Art. 3.4.3.1.

In afwijking van artikel 3.1.1, 3, geldt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afvalbanden alleen voor de afvalbanden uit de vervangmarkt en uit eerste montage.

Voor afvalbanden wordt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingevuld door middel van de aanvaardingsplicht, vermeld in afdeling 3.2. De aanvaardingsplicht is van toepassing :

1 voor afvalbanden uit de vervangmarkt vanaf 1 juli 1999;
2 voor afvalbanden uit eerste montage vanaf 1 mei 2009.

In afwijking van artikel 3.2.1.1, 3, is de samenwerking met de gemeenten voor de inzameling van afvalbanden niet verplicht.


Art. 3.4.3.2.

Voor de verwerking van de afvalbanden die ingezameld zijn met toepassing van de aanvaardingsplicht, gelden de volgende doelstellingen:

1 alle afvalbanden die worden aangeboden, worden ingezameld met een minimum van 85% en een maximum van 100% van de hoeveelheid nieuwe banden die door de producenten op de markt gebracht worden; tegen 2030 worden afvalbanden ingezameld met een minimum van 95 % en een maximum van 100 % van de hoeveelheid nieuwe banden die door de producenten op de markt gebracht worden, tenzij uit een onderbouwde evaluatie blijkt dat deze inzameldoelstellingen tegen 2030 niet haalbaar zijn.
2 de ingezamelde banden worden vr de verwerking gesorteerd op herbruikbare banden en op rechapeerbare banden;
3 het percentage hergebruik en het percentage loopvlakvernieuwing bedragen elk minstens 10%;
4 het totale percentage hergebruik, loopvlakvernieuwing en recyclage van de ingezamelde banden bedraagt minstens 85%; dit percentage stijgt naar 95 % tegen 2030, tenzij uit een onderbouwde evaluatie blijkt dat deze doelstelling niet haalbaar is;
5 de rest van de ingezamelde afvalbanden wordt nuttig toegepast;
6 de verwijdering van afvalbanden is niet toegestaan.

Art. 3.4.3.3.

Het individuele aanvaardingsplichtplan en de aanvaardingsplichtconvenant, vermeld in artikel 3.2.1.2, 1, regelen in het bijzonder, in voorkomend geval :

1 de verplichting van de eindverkopers van banden om, overeenkomstig artikel 3.2.1.1, 2, elke afvalband in ontvangst te nemen die door de consument wordt aangeboden;
2 de verplichting van de tussenhandelaars van banden om alle met toepassing van dit besluit in ontvangst genomen afvalbanden op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de producent van banden aan te bieden;
3 de verplichting van de producenten van banden om alle aanvaarde afvalbanden bij de tussenhandelaar of, bij gebrek daaraan, bij de eindverkoper op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.


Art. 3.4.3.4.

De eindverkoper van banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, bezorgt de OVAM voor 1 juli van elk jaar een overzicht van de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram en soorten, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen gedurende het voorgaande kalenderjaar.

De tussenhandelaar in banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, bezorgt de OVAM voor 1 juli van elk jaar een overzicht van de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt in kilogram en soorten, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen gedurende het voorgaande kalenderjaar.

De producent van banden of de organisatie die hiervoor is aangeduid, stelt voor 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

1 de totale hoeveelheid banden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest in omloop werd gebracht;
2 de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt in kilogram en soorten, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
3 de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbanden werden verwerkt;
4 de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, die :
a) werd uitgesorteerd voor hergebruik;
b) een nieuw loopvlak kreeg;
c) is gerecycleerd;
d) nuttig is toegepast;
5 de totale hoeveelheden rubber, staal en textiel afkomstig van de recyclage van afvalbanden die gebruikt zijn, opgedeeld per toepassing.