Bijlage 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN

DEFINITIES

In deze bijlage wordt verstaan onder:

1 „gevaarlijke stof”: een stof die is ingedeeld als gevaarlijk omdat ze voldoet aan de criteria van de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
2 „zwaar metaal”: elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium of tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;
3 „polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (pcb's)”: pcb's zoals omschreven in artikel 1.2.1 van dit besluit;
4 „overgangsmetalen”: elk van de volgende metalen: elke verbinding van scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen of tantaal, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;
5 „stabilisatie”: processen waardoor de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval veranderen en gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval wordt omgezet;
6 „verharding”: processen waardoor onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval verandert, zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen;
7 „gedeeltelijk gestabiliseerd afval”: afval dat na het stabilisatieproces gevaarlijke bestanddelen bevat die niet volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet en op korte, middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen.

BEOORDELING EN CLASSIFICATIE

1. Beoordeling van gevaarlijke eigenschappen van afval

Voor de beoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van afval zijn de criteria van bijlage III bij Richtlijn 2008/98*/EG van toepassing. Wanneer een stof in een lagere concentratie dan de ondergrens aanwezig is in het afval, wordt die niet opgenomen in de berekening van de concentratie.

Wanneer een gevaarlijke eigenschap van afval is beoordeeld door middel van een test en aan de hand van de concentraties van gevaarlijke stoffen van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG, hebben de testresultaten voorrang.

2. Indeling als gevaarlijk afval

Alle met een asterisk (*) aangeduid afval in de lijst van afvalstoffen wordt beschouwd als gevaarlijk afval overeenkomstig artikel 4.1.3 van dit besluit, behalve als artikel 31 van het Materialendecreet van toepassing is.

Voor afval waaraan gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalcodes kunnen worden toegekend geldt het volgende:

- Afval wordt alleen vermeld in de geharmoniseerde lijst van als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen met een specifieke of algemene verwijzing naar „gevaarlijke stoffen” indien het gevaarlijke stoffen bevat waardoor het afval een of meer van de gevaarlijke eigenschappen HP 1 tot en met HP 8 en/of HP 10 tot en met HP 15 van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bezit. De gevaarlijke eigenschap HP 9 „Infectueus” wordt beoordeeld overeenkomstig de Eural Handleiding die de OVAM publiceert op haar website.
- Een gevaarlijke eigenschap kan worden beoordeeld aan de hand van de concentratie van stoffen in het afval, zoals bedoeld in bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG of, tenzij in Verordening (EG) nr. 1272/2008 anders is bepaald, door overeenkomstig Verordening (EG) nr. 440/2008 of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren een test uit te voeren, rekening houdend met artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 met betrekking tot proeven op dieren en mensen.
- Afval dat polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (pcdd's en pcdf's), DDT (1,1,1-trichloor- 2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan), chloordaan, hexachloorcyclohexanen (inclusief lindaan), dieldrin, endrin, heptachloor, hexachloorbenzeen, chloordecon, aldrin, pentachloorbenzeen, mirex, toxafeen hexabroombifenyl en/of pcb bevat in concentraties die hoger zijn dan de concentratiegrenswaarden van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (1), wordt ingedeeld als gevaarlijk afval.
- De concentratiegrenzen van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG gelden niet voor zuivere (niet met gevaarlijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen in massieve vorm. Afval van legeringen dat als gevaarlijk afval wordt beschouwd, is specifiek in deze lijst opgenomen en is met een asterisk (*) aangeduid.
- De volgende noten van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 kunnen, indien van toepassing, in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van de gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen:
- 1.1.3.1. Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen: Noten B, D, F, J, L, M, P, Q, R en U.
- 1.1.3.2. Noten betreffende de indeling en etikettering van mengsels: Noten 1, 2, 3 en 5. ††††††
- Nadat de gevaarlijke eigenschappen van het afval volgens deze methode zijn beoordeeld, wordt een passend codenummer uit de lijst van gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen toegekend.
- Alle andere codes in de geharmoniseerde lijst van afvalstoffen worden als niet-gevaarlijk beschouwd, tenzij artikel 4.1.5 of 4.1.6 van dit besluit van toepassing is.

LIJST VAN AFVALSTOFFEN

De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken. Dat houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht:

- Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in de hoofdstukken die op 99 eindigen). Er valt op te merken dat de activiteiten in een specifieke installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings). NB: gescheiden ingezameld verpakkingsafval (met inbegrip van mengsels van verschillende verpakkingsmaterialen) wordt ingedeeld onder 15 01, niet 20 01.
- Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.
- Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet u de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 bepalen.
- Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet u de code "99" (niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval) gebruiken in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUKKEN VAN DE LIJST VAN AFVALSTOFFEN

 1. Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen
 2. Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en -verwerking
 3. Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen, alsmede pulp, papier en karton
 4. Afval van de leer-, bont- en textielindustrie
 5. Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool
 6. Afval van anorganische chemische processen
 7. Afval van organische chemische processen
 8. Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt
 9. Afval van de fotografische industrie
 10. Afval van thermische processen
 11. Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferro-hydrometallurgie
 12. Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
 13. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie, 05 en 12)
 14. Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen (exclusief 07 en 08)
 15. Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)
 16. Niet elders in de lijst genoemd afval
 17. Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)
 18. Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
 19. Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
 20. Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties

01 AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN

1

AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN
01 01 afval van de winning van mineralen
01 01 01 afval van de winning van metaalhoudende mineralen
01 01 02 afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen
01 03 afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen
01 03 04* zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts
01 03 05* andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten
01 03 06 niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings
01 03 07* ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
01 03 08 niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval
01 03 09 niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie
01 03 10* niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie dat gevaarlijke stoffen bevat
01 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
01 04 afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen
01 04 07* afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
01 04 09 zand- en kleiafval
01 04 10 niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval
01 04 11 niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking
01 04 12 niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen
01 04 13 niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen
01 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
01 05 boorgruis en overig boorafval
01 05 04 zoetwaterboorgruis en -afval
01 05 05* oliehoudend boorgruis en -afval
01 05 06* boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat
01 05 07 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval
01 05 08 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en – afval
01 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

2 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING
02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
02 01 01 slib van wassen en schoonmaken
02 01 02 afval van dierlijke weefsels
02 01 03 afval van plantaardige weefsels
02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)
02 01 06 dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt
02 01 07 afval van de bosbouw
02 01 08* agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
02 01 09 niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval
02 01 10 metaalafval
02 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong
02 02 01 slib van wassen en schoonmaken
02 02 02 afval van dierlijke weefsels
02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 02 04 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse
02 03 01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden
02 03 02 afval van conserveermiddelen
02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie
02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 03 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 04 afval van de suikerverwerking
02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten
02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)
02 04 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 05 afval van de zuivelindustrie
02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 05 02 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie
02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 06 02 afval van conserveermiddelen
02 06 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
02 07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)
02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
02 07 02 afval van de destillatie van alcoholische dranken
02 07 03 afval van chemische behandeling
02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 07 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

3 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON
03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
03 01 01 schors- en kurkafval
03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten
03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
03 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
03 02 houtverduurzamingsafval
03 02 01* niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen
03 02 03* organometaal-houtverduurzamingsmiddelen
03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen
03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
03 02 99 niet elders genoemde niet-gevaarlijke houtverduurzamingsmiddelen
03 03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton
03 03 01 schors- en houtafval
03 03 02 "green liquor"-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)
03 03 05 ontinktingsslib van papierrecycling
03 03 07 mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
03 03 08 afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton
03 03 09 kalkneerslagafval
03 03 10 onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib
03 03 11 niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
03 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

4 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE
04 01 afval van de leer- en bontindustrie
04 01 01 schraapafval
04 01 02 loogafval
04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
04 01 04 chroomhoudende looivloeistof
04 01 05 chroomvrije looivloeistof
04 01 06 chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
04 01 07 chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
04 01 08 chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof)
04 01 09 afval van bewerking en afwerking
04 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
04 02 afval van de textielindustrie
04 02 09 afval van composietmaterialen (geÔmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)
04 02 14* afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat
04 02 15 niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking
04 02 16* kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten
04 02 17 niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten
04 02 19* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
04 02 20 niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels
04 02 22 afval van verwerkte textielvezels
04 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
05 AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

5 AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL
05 01 afval van olieraffinage
05 01 02* ontzoutingsslib
05 01 03* tankbodemslib
05 01 04* zuur alkylslib
05 01 05* gemorste olie
05 01 06* olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten
05 01 07* zuurteer
05 01 08* overige teer
05 01 09* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
05 01 10 niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
05 01 11* afval van brandstofzuivering met behulp van basen
05 01 12* olie die zuren bevat
05 01 13 ketelvoedingwaterslib
05 01 14 afval van koeltorens
05 01 15* afgewerkte bleekaarde
05 01 16 zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum
05 01 17 bitumen
05 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
05 06 afval van de pyrolytische behandeling van kool
05 06 01* zuurteer
05 06 03* overige teer
05 06 04 afval van koeltorens
05 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
05 07 afval van aardgaszuivering en -transport
05 07 01* kwikhoudend afval
05 07 02 zwavelhoudend afval
05 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

6 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
06 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren
06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur
06 01 02* zoutzuur
06 01 03* waterstoffluoride
06 01 04* fosfor- en fosforigzuur
06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur
06 01 06* overige zuren
06 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 02 afval van BFLG van basen
06 02 01* calciumhydroxide
06 02 03* ammoniumhydroxide
06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide
06 02 05* overige basen
06 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 03 afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden
06 03 11* vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten
06 03 13* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten
06 03 14 niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen
06 03 15* metaaloxiden die zware metalen bevatten
06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden
06 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 04 niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval
06 04 03* arseenhoudend afval
06 04 04* kwikhoudend afval
06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat
06 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
06 05 02* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
06 05 03 niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
06 06 afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en ontzwavelingsprocessen
06 06 02* afval dat gevaarlijke sulfiden bevat
06 06 03 niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat
06 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 07 afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen
06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse
06 07 02* actieve kool van de chloorbereiding
06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat
06 07 04* oplossingen en zuren, bv. contactzuur
06 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 08 afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten
06 08 02* afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat
06 08 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 09 afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor
06 09 02 fosforhoudende slakken
06 09 03* calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
06 09 04 niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval
06 09 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 10 afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding
06 10 02* afval dat gevaarlijke stoffen bevat
06 10 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 11 afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen
06 11 01 calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide
06 11 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
06 13 afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen
06 13 01* anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden
06 13 02* afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
06 13 03 actief kool
06 13 04* afval van asbestverwerking
06 13 05* roet
06 13 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

7 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
07 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliŽn
07 01 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 01 12 niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 02 afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
07 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 02 12 niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 02 13 kunststofafval
07 02 14* afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten
07 02 15 afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven
07 02 16* afval dat gevaarlijke siliconen bevat
07 02 17 afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16
07 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 03 afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11)
07 03 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 03 12 niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 04 afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden
07 04 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 04 12 niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 04 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
07 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 05 afval van BFLG van farmaceutische producten
07 05 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 05 12 niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 05 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
07 05 14 niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen
07 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 06 afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten
07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 06 12 niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
07 07 afval van BFLG van fijnchemicaliŽn en niet elders genoemde chemische producten
07 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
07 07 12 niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
08 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT

8 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT
08 01 afval van BFLG en verwijdering van verf en lak
08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
08 01 13* slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 14 niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
08 01 15* waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 16 niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat
08 01 17* afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 18 niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering
08 01 19* waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten
08 01 20 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten
08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar
08 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
08 02 afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)
08 02 01 afval-coatingpoeder
08 02 02 waterig slib dat keramisch materiaal bevat
08 02 03 waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten
08 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
08 03 afval van BFLG van drukinkt
08 03 07 waterig slib dat inkt bevat
08 03 08 waterig vloeibaar afval dat inkt bevat
08 03 12* inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 13 niet onder 08 03 12 vallend inktafval
08 03 14* inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 15 niet onder 08 03 14 vallend inktslib
08 03 16* afval van etsoplossingen
08 03 17* tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 18 niet onder 08 03 17 vallend tonerafval
08 03 19* dispersieolie
08 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
08 04 afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)
08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
08 04 11* slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 12 niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
08 04 13* waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 14 niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat
08 04 15* waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 16 niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat
08 04 17* harsolie
08 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
08 05 niet elders in 08 genoemd afval
08 05 01* isocyanaatafval
09 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

9 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE
09 01 afval van de fotografische industrie
09 01 01* ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
09 01 02* ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water
09 01 03* ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen
09 01 04* fixeervloeistof
09 01 05* bleek- en bleekfixeervloeistof
09 01 06* zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval
09 01 07 fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten
09 01 08 fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen
09 01 10 wegwerpcamera's zonder batterijen
09 01 11* wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen
09 01 12 niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen
09 01 13* niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver
09 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN
10 01 afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)
10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)
10 01 02 koolvliegas
10 01 03 vliegas van turf en onbehandeld hout
10 01 04* olievliegas en -ketelstof
10 01 05 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm
10 01 07 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm
10 01 09* zwavelzuur
10 01 13* vliegas van als brandstof gebruikte geŽmulgeerde koolwaterstoffen
10 01 14* bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten
10 01 15 niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof
10 01 16* bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
10 01 17 niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas
10 01 18* afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 01 19 niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging
10 01 20* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
10 01 21 niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 01 23 niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging
10 01 24 wervelbedzand
10 01 25 afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales
10 01 26 afval van koelwaterzuivering
10 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 02 afval van de ijzer- en staalindustrie
10 02 01 afval van de verwerking van slakken
10 02 02 onverwerkte slakken
10 02 07* vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat
10 02 08 niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuivering
10 02 10 walshuid
10 02 11* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 02 12 niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering
10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
10 02 14 niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek
10 02 15 overig(e) slib en filterkoek
10 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 03 afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie
10 03 02 anodeafval
10 03 04* slakken van primaire productie
10 03 05 aluminiumoxideafval
10 03 08* zoutslakken van secundaire productie
10 03 09* black drosses van secundaire productie
10 03 15* skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
10 03 16 niet onder 10 03 15 vallende skimmings
10 03 17* teerhoudend afval van de anodefabricage
10 03 18 niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
10 03 19* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
10 03 20 niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
10 03 21* overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten
10 03 22 overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)
10 03 23* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 03 24 niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging
10 03 25* bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
10 03 26 niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek
10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 03 28 niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering
10 03 29* afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat
10 03 30 niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses
10 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 04 afval van thermische processen in de loodmetallurgie
10 04 01* slakken van primaire en secundaire productie
10 04 02* dross en skimmings van primaire en secundaire productie
10 04 03* calciumarsenaat
10 04 04* rookgasstof
10 04 05* overige deeltjes en stof
10 04 06* vast afval van gasreiniging
10 04 07* slib en filterkoek van gasreiniging
10 04 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 04 10 niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering
10 04 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 05 afval van thermische processen in de zinkmetallurgie
10 05 01 slakken van primaire en secundaire productie
10 05 03* rookgasstof
10 05 04 overige deeltjes en stof
10 05 05* vast afval van gasreiniging
10 05 06* slib en filterkoek van gasreiniging
10 05 08* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 05 09 niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering
10 05 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
10 05 11 niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings
10 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 06 afval van thermische processen in de kopermetallurgie
10 06 01 slakken van primaire en secundaire productie
10 06 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie
10 06 03* rookgasstof
10 06 04 overige deeltjes en stof
10 06 06* vast afval van gasreiniging
10 06 07* slib en filterkoek van gasreiniging
10 06 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 06 10 niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering
10 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 07 afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie
10 07 01 slakken van primaire en secundaire productie
10 07 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie
10 07 03 vast afval van gasreiniging
10 07 04 overige deeltjes en stof
10 07 05 slib en filterkoek van gasreiniging
10 07 07* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 07 08 niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering
10 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 08 afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie
10 08 04 deeltjes en stof
10 08 08* zoutslakken van primaire en secundaire productie
10 08 09 overige slakken
10 08 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
10 08 11 niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings
10 08 12* teerhoudend afval van de anodefabricage
10 08 13 niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
10 08 14 anodeafval
10 08 15* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
10 08 16 niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof
10 08 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
10 08 18 niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
10 08 19* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 08 20 niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering
10 08 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 09 afval van ijzergieten
10 09 03 ovenslak
10 09 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
10 09 06 niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
10 09 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
10 09 08 niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
10 09 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
10 09 10 niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof
10 09 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
10 09 12 niet onder 10 09 11 vallende deeltjes
10 09 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
10 09 14 niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval
10 09 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
10 09 16 niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
10 09 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 10 afval van het gieten van non-ferrometalen
10 10 03 ovenslak
10 10 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
10 10 06 niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
10 10 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
10 10 08 niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
10 10 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
10 10 10 niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof
10 10 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
10 10 12 niet onder 10 10 11 vallende deeltjes
10 10 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
10 10 14 niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval
10 10 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
10 10 16 niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
10 10 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 11 afval van de fabricage van glas en glasproducten
10 11 03 afval van glasvezelmateriaal
10 11 05 deeltjes en stof
10 11 09* afval van het mengsel vůůr thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 10 niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vůůr thermische behandeling
10 11 11* glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)
10 11 12 niet onder 10 11 11 vallend glasafval
10 11 13* slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 14 niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas
10 11 15* vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 16 niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging
10 11 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
10 11 18 niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
10 11 19* vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 20 niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 11 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 12 afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen
10 12 01 afval van het mengsel vůůr thermische behandeling
10 12 03 deeltjes en stof
10 12 05 slib en filterkoek van gasreiniging
10 12 06 afgedankte vormen
10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
10 12 09* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 12 10 niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging
10 12 11* glazuurafval dat zware metalen bevat
10 12 12 niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval
10 12 13 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 12 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 13 afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt
10 13 01 afval van het mengsel voor thermische verwerking
10 13 04 afval van het branden en blussen van kalk
10 13 06 deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)
10 13 07 slib en filterkoek van gasreiniging
10 13 09* afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat
10 13 10 niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement
10 13 11 niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen
10 13 12* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 13 13 niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging
10 13 14 betonafval en betonslib
10 13 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
10 14 afval van crematoria
10 14 01* afval van gasreiniging dat kwik bevat
11 AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE
11 01 afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten, anodisatie)
11 01 05* beitszuren
11 01 06* niet elders genoemde zuren
11 01 07* basen gebruikt voor beitsen
11 01 08* slib van fosfaatbehandeling
11 01 09* slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
11 01 10 niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek
11 01 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
11 01 12 niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen
11 01 13* afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat
11 01 14 niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting
11 01 15* eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten
11 01 16* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
11 01 98* overig afval dat gevaarlijke afvalstoffen bevat
11 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
11 02 afval van non-ferrohydrometallurgische processen
11 02 02* slib van de zinkhydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)
11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen
11 02 05* afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
11 02 06 niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen
11 02 07* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
11 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
11 03 slib en vaste stoffen van temperingsprocessen
11 03 01* cyanidehoudend afval
11 03 02* overig afval
11 05 afval van thermische galvanisatieprocessen
11 05 01 hardzink
11 05 02 zinkas
11 05 03* vast afval van gasreiniging
11 05 04* fluxbad afval
11 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN
12 01 afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen
12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 09* halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 10* synthetische machineolie
12 01 12* afgewerkte wassen en vetten
12 01 13 lasafval
12 01 14* slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat
12 01 15 niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
12 01 16* afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
12 01 17 niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
12 01 18* oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)
12 01 19* biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie
12 01 20* afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten
12 01 21 niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal
12 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
12 03 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11)
12 03 01* waterige wasvloeistoffen
12 03 02* afval van stoomontvetting
13 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (exclusief spijsolie en onder de hoofdstukken 05, 12 en 19 vallende oliŽn)

13 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (exclusief spijsolie en onder de hoofdstukken 05, 12 en 19 vallende oliŽn)
13 01 afval van hydraulische olie
13 01 01* hydraulische olie die pcb's bevat
13 01 04* gechloreerde emulsies
13 01 05* niet-gechloreerde emulsies
13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 10* niet-gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 11* synthetische hydraulische olie
13 01 12* biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
13 01 13* overige hydraulische olie
13 02 afval van motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 04* gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 05* niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 06* synthetische motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 07* biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie
13 03 afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 01* olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb's bevat
13 03 06* niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 07* niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 08* synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 09* biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 10* overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 04 bilgeolie
13 04 01* bilgeolie van de binnenvaart
13 04 02* bilgeolie uit de kadeafvoer
13 04 03* bilgeolie van de overige scheepvaart
13 05 inhoud van olie/waterscheiders
13 05 01* vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders
13 05 02* slib uit olie/waterscheiders
13 05 03* opvangerslib
13 05 06* olie uit olie/waterscheiders
13 05 07* met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders
13 05 08* afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders
13 07 afval van vloeibare brandstoffen
13 07 01* stookolie en dieselolie
13 07 02* benzine
13 07 03* overige brandstoffen (inclusief mengsels)
13 08 niet elders genoemd olieafval
13 08 01* ontzoutingsslib en -emulsies
13 08 02* overige emulsies
13 08 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
14 AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (exclusief 07 en 08)

14 AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (exclusief 07 en 08)
14 06 afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen voor schuim/aerosolen
14 06 01* chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's, hfk's
14 06 02* overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 06 04* slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat
14 06 05* slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat
15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)
15 01 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
15 01 01 papieren en kartonnen verpakking
15 01 02 kunststofverpakking
15 01 03 houten verpakking
15 01 04 metalen verpakking
15 01 05 composietverpakking
15 01 06 gemengde verpakking
15 01 07 glazen verpakking
15 01 09 textielen verpakking
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
15 01 11* metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders
15 02 absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
15 02 02* absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
15 02 03 niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL
16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)
16 01 03 afgedankte banden
16 01 04* afgedankte voertuigen
16 01 06 afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten
16 01 07* oliefilters
16 01 08* onderdelen die kwik bevatten
16 01 09* onderdelen die pcb's bevatten
16 01 10* explosieve onderdelen (bv. airbags)
16 01 11* remblokken die asbest bevatten
16 01 12 niet onder 16 01 11 vallende remblokken
16 01 13* remvloeistoffen
16 01 14* antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
16 01 15 niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen
16 01 16 tanks voor vloeibaar gas
16 01 17 ferrometalen
16 01 18 non-ferrometalen
16 01 19 kunststoffen
16 01 20 glas
16 01 21* niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen
16 01 22 niet elders genoemde onderdelen
16 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
16 02 afval van elektrische en elektronische apparatuur
16 02 09* transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten
16 02 10* niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die pcb's bevat of daarmee verontreinigd is
16 02 11* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat
16 02 12* afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
16 02 15* uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
16 02 16 niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
16 03 afgekeurde charges en ongebruikte producten
16 03 03* anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 03 04 niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
16 03 05* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
16 03 07* Metallisch kwik
16 04 afval explosieven
16 04 01* afvalmunitie
16 04 02* vuurwerkafval
16 04 03* overig explosief afval
16 05 gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliŽn
16 05 04* gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten
16 05 05 niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders
16 05 06* labchemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliŽn
16 05 07* afgedankte anorganische chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
16 05 08* afgedankte organische chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
16 05 09 niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliŽn
16 06 batterijen en accu's
16 06 01* loodaccu's
16 06 02* NiCd-batterijen
16 06 03* kwikhoudende batterijen
16 06 04 alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)
16 06 05 overige batterijen en accu's
16 06 06* gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's
16 07 afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)
16 07 08* afval dat olie bevat
16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
16 07 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
16 08 afgewerkte katalysatoren
16 08 01 afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)
16 08 02* afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten
16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten
16 08 04 afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)
16 08 05* afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten
16 08 06* afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt
16 08 07* afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
16 09 oxiderende stoffen
16 09 01* permanganaten, bv. kaliumpermanganaat
16 09 02* chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat
16 09 03* peroxiden, bv. waterstofperoxide
16 09 04* niet elders genoemde oxiderende stoffen
16 10 waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt
16 10 01* waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 10 02 niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval
16 10 03* waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten
16 10 04 niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten
16 11 ovenpuin
16 11 01* koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
16 11 02 niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen
16 11 03* overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
16 11 04 overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen
16 11 05* ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
16 11 06 niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen
17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)
17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten
17 01 01 beton
17 01 02 stenen
17 01 03 tegels en keramische producten
17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 02 hout, glas en kunststof
17 02 01 hout
17 02 02 glas
17 02 03 kunststof
17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 03 bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten
17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
17 03 02 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten
17 04 metaal (inclusief legeringen)
17 04 01 koper, brons en messing
17 04 02 aluminium
17 04 03 lood
17 04 04 zink
17 04 05 ijzer en staal
17 04 06 tin
17 04 07 gemengde metalen
17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 04 10* kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
17 04 11 niet onder 17 04 10 vallende kabels
17 05 grond (inclusief uitgegraven bodem van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie
17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
17 05 05* bagger- en ruimingsspecie die gevaarlijke stoffen bevat
17 05 06 niet onder 17 05 05 vallende bagger- en ruimingsspecie
17 05 07* spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
17 05 08 niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
17 06 isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal
17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal
17 06 03* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
17 06 05* asbesthoudende bouwmaterialen
17 08 gipshoudend bouwmateriaal
17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 08 02 niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal
17 09 overig bouw- en sloopafval
17 09 01* bouw- en sloopafval dat kwik bevat
17 09 02* bouw- en sloopafval dat pcb's bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)
17 09 03* overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens
18 01 01 scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)
18 01 02 lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd (exclusief 18 01 03)
18 01 03* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 01 04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 01 06* chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliŽn
18 01 08* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
18 01 09 niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
18 01 10* amalgaamafval uit de tandheelkunde
18 02 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren
18 02 01 scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)
18 02 02* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 03 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 05* chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 02 06 niet onder 18 02 05 vallende chemicaliŽn
18 02 07* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
18 02 08 niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen
19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK
19 01 afval van de verbranding of pyrolyse van afval
19 01 02 uit bodemas verwijderde ferromaterialen
19 01 05* filterkoek van gasreiniging
19 01 06* waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
19 01 07* vast afval van gasreiniging
19 01 10* afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
19 01 11* bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten
19 01 12 niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
19 01 13* vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
19 01 14 niet onder 19 01 13 vallende vliegas
19 01 15* ketelas die gevaarlijke stoffen bevat
19 01 16 niet onder 19 01 15 vallende ketelas
19 01 17* afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat
19 01 18 niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse
19 01 19 wervelbedzand
19 01 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 02 afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)
19 02 03 voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen
19 02 04* voorgemengd afval dat ten minste ťťn gevaarlijke afvalstof bevat
19 02 05* slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
19 02 06 niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling
19 02 07* door afscheiding verkregen oliŽn en concentraten
19 02 08* vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
19 02 09* vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
19 02 10 niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval
19 02 11* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
19 02 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 03 gestabiliseerd/verhard afval
19 03 04* als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk gestabiliseerd is
19 03 05 niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
19 03 06* als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is
19 03 07 niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
19 03 08* gedeeltelijk gestabiliseerd kwik
19 04 verglaasd afval en afval van verglazen
19 04 01 verglaasd afval
19 04 02* vliegas en ander rookgasreinigingsafval
19 04 03* niet-verglaasde vaste fase
19 04 04 waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval
19 05 afval van de aŽrobe behandeling van vast afval
19 05 01 niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval
19 05 02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
19 05 03 afgekeurde compost
19 05 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 06 afval van de anaerobe behandeling van afval
19 06 03 vloeistof verkregen bij de anaerobe behandeling van stedelijk afval
19 06 04 digestaat van de anaerobe behandeling van stedelijk afval
19 06 05 vloeistof verkregen bij de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
19 06 06 digestaat van de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
19 06 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 07 percolatiewater van stortplaatsen
19 07 02* percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat
19 07 03 niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen
19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering
19 08 01 roostergoed
19 08 02 afval van zandvang
19 08 05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater
19 08 06* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 08 07* oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 08 08* afval van membraansystemen dat zware metalen bevat
19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
19 08 10* niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders
19 08 11* slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
19 08 12 niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater
19 08 13* slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
19 08 14 niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater
19 08 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 09 afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
19 09 01 vast afval van primaire filtratie en roostergoed
19 09 02 waterzuiveringsslib
19 09 03 onthardingsslib
19 09 04 afgewerkte actieve kool
19 09 05 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 09 06 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 09 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 10 afval van de shredding van metaalhoudend afval
19 10 01 ijzer- en staalafval
19 10 02 non-ferroafval
19 10 03* lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat
19 10 04 niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof
19 10 05* andere fracties die gevaarlijk stoffen bevatten
19 10 06 andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties
19 11 afval van de regeneratie van olie
19 11 01* afgewerkte bleekaarde
19 11 02* zuurteer
19 11 03* waterig vloeibaar afval
19 11 04* afval van brandstofzuivering met behulp van basen
19 11 05* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
19 11 06 niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
19 11 07* afval van rookgasreiniging
19 11 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
19 12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
19 12 01 papier en karton
19 12 02 ferrometalen
19 12 03 non-ferrometalen
19 12 04 kunststoffen en rubber
19 12 05 glas
19 12 06* hout dat gevaarlijke stoffen bevat
19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 08 textiel
19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen)
19 12 10 brandbaar afval (RDF)
19 12 11* overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
19 12 12 overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
19 13 afval van bodem- en grondwatersanering
19 13 01* vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 02 niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
19 13 03* slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 04 niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering
19 13 05* slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 06 niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering
19 13 07* waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten
19 13 08 niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering
20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
20 01 01 papier en karton
20 01 02 glas
20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10 kleding
20 01 11 textiel
20 01 13* oplosmiddelen
20 01 14* zuren
20 01 15* basisch afval
20 01 17* fotochemicaliŽn
20 01 19* pesticiden
20 01 21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval
20 01 23* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
20 01 25 spijsolie en -vetten
20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliŽn en vetten
20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars
20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten
20 01 31* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
20 01 32 niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen
20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39 kunststoffen
20 01 40 metalen
20 01 41 afval van het vegen van schoorstenen
20 01 99 niet elders genoemde niet-gevaarlijke fracties
20 02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
20 02 01 biologisch afbreekbaar afval
20 02 02 grond en stenen
20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval
20 03 overig stedelijk afval
20 03 01 gemengd stedelijk afval
20 03 02 marktafval
20 03 03 veegvuil
20 03 04 slib van septic tanks
20 03 06 afval van het reinigen van riolen
20 03 07 grofvuil
20 03 99 niet elders genoemd niet-gevaarlijk stedelijk afval