Bijlage 2.2. LIJST VAN MATERIALEN DIE OVEREENKOMSTIG HOOFDSTUK 2 IN AANMERKING KOMEN VOOR GEBRUIK ALS GRONDSTOFFEN

Afdeling 1

Grondstoffen voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

BEOOGDE

GRONDSTOF

HERKOMST EN OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN

INZAKE

SAMENSTELLING

Schuimaarde van suikerfabrieken

suikerproductie

verkregen bij de suikerraffinage en dat hoofdzakelijk bestaat uit calciumcarbonaat, organische stof en water

artikel 2.3.3.1

Kalkas

branden van kalksteenrots

asrest die als hoofdbestanddeel calciumoxide bevat en eventueel calciumhydroxide en calciumcarbonaat

artikel 2.3.3.1

Calciumsulfaat

verkregen bij de fosfor- en/of citroenzuurproductie en die gehydrateerd calciumsulfaat bevat

artikel 2.3.3.1

Afgeoogste champignon

compost

champignonkwekerij

organische voedingsbodem die overblijft na het telen van champignons

artikel 2.3.3.1

Compost van boomschors

vergunde inrichting voor de compostering van schorsafval dat vrijkomt bij het ontschorsen van bomen

artikel 2.3.3.1

Vinasse, vinasse-extract, vinassekali en chicoreivinasse

gistfabriek

stroopachtig residu bekomen uit uitgegiste melasse, extract verkregen uit vinasse door toevoeging van ammoniumsulfaat of bekomen tijdens de productie van inuline

artikel 2.3.3.1

Toegelaten materialen van dierlijke oorsprong conform de wetgeving
over dierlijke bijproducten

erkende of geregistreerde inrichtingen of bedrijven voor dierlijke bijproducten afgeleide producten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 en andere materialen van dierlijke oorsprong uitgezonderd onverwerkte stromen

artikel 2.3.3.1

Gedroogd cacao-, tabak- en koffieafval

genotmiddelenindustrie

verkregen bij de verwerking van cacao- en koffiebonen en tabak en de bereiding van theobromine uit cacaoafval onder toevoeging van kalk

artikel 2.3.3.1

Neergeslagen dubbelzout van kaliumsulfaat en calciumsulfaat (in geval van toevoeging van een magnesiumzout aangevuld met ″met magnesiumzout")

industriŽle citroenzuurproductie

verkregen uit spoeling van citroenzuur

artikel 2.3.3.1

Meel van oliekoeken†††

winning plantaardige oliŽn

verkregen door winning van olie door persing van oliehoudende zaden

artikel 2.3.3.1

Moutscheuten

mouterij

artikel 2.3.3.1

Behandeld zuiveringsslib

zie artikel 1.2.1, ß2, 7į

artikel 2.3.3.1, artikel 2.3.3.2

grondstofverklaring verplicht

Kalkhoudend materiaal

Waterbehandeling verkregen bij de bereiding van drinkwater of proceswater uit ruwwater artikel 2.3.3.1

GFT- en groencompost

vergunde inrichting voor de compostering of vergisting van groente-, fruit- en tuinafval met maximaal 25 % organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen of van organisch afval dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken en langs wegbermen

artikel 2.3.3.1 en artikel 2.3.3.3

Eindmateriaal van de biologische behandeling van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen

vergunde inrichting voor de biologische verwerking van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen al dan niet in combinatie met dierlijke mest

artikel 2.3.3.1 en artikel 2.3.3.3

Boerderijcompost

verkregen uit een composteringsproces dat op het bedrijf plaatsvindt waarbij bedrijfseigen organische restproducten
al dan niet vermengd met bedrijfseigen stalmest gecomposteerd worden

artikel 2.3.3.1

Filterkoek†††††

voedingsnijverheid

verkregen bij de filtratie van levensmiddelen op anorganische filtermedia (diatomeeŽnaarde, perliet, bleekaarde ...)

artikel 2.3.3.1

Gehydrolyseerd eiwit voor meststof

aromaproductie

bekomen door hydrolyse van eiwitten

artikel 2.3.3.1

Slib van natuursteen

bewerking

bekomen door het verzagen, slijpen en polijsten van kalkhoudende natuursteen

artikel 2.3.3.1

Filterkoek van de fermentatie

fermentatie-industrie

verkregen bij de vergisting

artikel 2.3.3.1

grondstofverklaring verplicht

Kalimoederloog

methionineproductie

vloeibare stof waarbij kalium als kaliumcarbonaat en kaliumbicarbonaat voorkomt

artikel 2.3.3.1

Oplossing bevattende ammonium

chloride

glycineproductie

verkregen bij de bereiding van het aminozuur glycine

artikel 2.3.3.1

Gemalen staalslakken

staalnijverheid

calciumsilicofosfaten voortkomend van de behandeling van gietijzer

artikel 2.3.3.1

Gedroogde en gemalen anorganische kalkrijke voedingsresten

afkomstig van een vergunde verwerkingsinrichting van selectief ingezamelde eierschalen, schelpen van schelpdieren en schalen van schaaldieren

artikel 2.3.3.1

Vlasstof, graanstof

vlasindustrie, graanindustrie

artikel 2.3.3.1
[...] [...] [...]

Ammoniumsulfaat-oplossing

reactie van met ammoniak beladen lucht in een zure luchtwasser

artikel 2.3.3.1

Spuistroom

overtollig voedingswater afkomstig van de teelt van planten op groeimediums, dat niet hergebruikt wordt als voedingswater, of afkomstig van biologische luchtwasser voor met ammoniak beladen lucht

artikel 2.3.3.1

[...]

[...]

[...]

Afdeling 2

Gebruik als bouwstof

BEOOGDE

GRONDSTOF

HERKOMST EN†OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN

INZAKE†

SAMENSTELLING

Gebroken en/of gekalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde slakken, assen of andere steenachtige afvalstoffen

afkomstig van de ferro-industrie, van de non-ferro-industrie, van de vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring verplicht
Gebroken en/of gekalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde slakken of assen afkomstig van de verbrandingsprocessen van afvalstoffen artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring verplicht
Vliegas en bodemas afkomstig van verbrandingsprocessen artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring verplicht
Betongranulaat verkregen bij sloop- en breekactiviteiten van wegen artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.2 materiaal, onderworpen aan het eenheidsreglement betreffende gerecycleerde granulaten
Gerecycleerde brokken afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.2 alleen in waterbouwkundige werken voor schanskorven en bestortingen materiaal, onderworpen aan het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten
Betongranulaat, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en brekerzeefzand
afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.2 materiaal,
onderworpen aan het eenheidsreglement
betreffende gerecycleerde
granulaten
zeefzand van asfalt en asfaltgranulaat afkomstig van een vergunde
recuperatie-inrichting van bouw- en
sloopafval
artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.2 materiaal,
onderworpen aan het eenheidsreglement
betreffende gerecycleerde
granulaten
[...] [...] [...]
Sorteerzeefgranulaat en sorteerzeefzand afkomstig van een vergunde vaste recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.2 materiaal,
onderworpen aan het eenheidsreglement
betreffende gerecycleerde
granulaten
Gewassen uitgesorteerd beton- of gewassen metselwerkgranulaat afkomstig van installaties die vergund zijn voor het reinigen van verontreinigde bodemmaterialen artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring
verplicht
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
Gewassen zand van rioolkolken, zandvangers en veegvuil afkomstig van vergunde inrichtingen voor de fysico-chemische reiniging van verontreinigde anorganische afvalstoffen artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring
verplicht
Gerecycleerde bitumineuze granulaten afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting; verkregen bij het vermalen van bitumineuze dakmaterialen artikel 2.3.2.1 grondstofverklaring verplicht
Slib van natuursteen-bewerking verkregen bij het verzagen, slijpen of polijsten van natuursteen artikel 2.3.2.1

Afdeling 3

[...]

Afdeling 4

Gebruik in kunstmatige afdichtingslaag met waterglas†

BEOOGDE

GRONDSTOF

HERKOMST EN†OMSCHRIJVING

VOORWAARDEN

INZAKE
SAMENSTELLING

Voor de slibfractie

Waterzuiveringsslib

afkomstig van de behandeling van stedelijk afvalwater en van waterbereiding

artikel 2.3.4.1

Waterzuiveringsslib

afkomstig van de biologische zuivering van industrieel afvalwater

artikel 2.3.4.1

Waterzuiveringsslib

afkomstig van andere behandelingen van industrieel afvalwater

artikel 2.3.4.1

Slib

slib van bodem- en grondwatersanering

artikel 2.3.4.1

Voor de korrelfractie

Gebroken en/of gekalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde slakken, assen of andere steenachtige afvalstoffen

afkomstig van de ferro-industrie, van de non-ferro-industrie, van de vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten

artikel 2.3.4.1

Wervelbedzand

afkomstig van thermische elektriciteitscentrales of van de verbrandingsprocessen van afvalstoffen

artikel 2.3.4.1

Straalzand en straalgrit

afkomstig van het zandstralen tijdens bouwwerken

artikel 2.3.4.1

Straalzand en straalgrit

afkomstig van het industrieel bewerken van metaal, vlakglas, hout en kunststoffen

artikel 2.3.4.1

Gebroken en/of gekalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde slakken of assen

afkomstig van de verbrandingsprocessen van afvalstoffen

artikel 2.3.4.1

Brekerzand van asfalt, brekerzeefzand en sorteerzeefzand

afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval of van een vergunde reinigingsinstallatie

artikel 2.3.4.1

Asfaltgranulaat

verkregen bij het affrezen van wegverharding of afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval

artikel 2.3.4.1

Sorteerzeefgranulaat

afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval

artikel 2.3.4.1

Sorteerzeefzand

afkomstig van een vergunde recuperatie-inrichting van bouw- en sloopafval

artikel 2.3.4.1

Ruimingsspecie

afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of onderhouden van oppervlaktewateren zoals gedefinieerd in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en dat niet onder de definitie baggerspecie valt

artikel 2.3.4.1

Baggerspecie

afkomstig van het onderhouden, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net en/of aanleg van nieuwe waterinfrastructuur

artikel 2.3.4.1

Uitgegraven bodem, die een fysische scheiding heeft ondergaan

afkomstig van uitgravingen

artikel 2.3.4.1

Vast afval van bodemsanering

afkomstig van bodem- en grondwatersanering

artikel 2.3.4.1

Behandeld zand van rioolkolken, zandvangers en veegvuil

afkomstig van vergunde inrichtingen voor de reiniging van slib van rioolkolken en zandvangers, van ruimingspecie en baggerspecie

artikel 2.3.4.1

Slib

afkomstig van rioolkolken en zandvangers

artikel 2.3.4.1

Slib van natuursteenbewerking

verkregen bij het verzagen, slijpen of polijsten van natuursteen

artikel 2.3.4.1

Grondbrij

afkomstig van het triŽren en wassen van nijverheidsgewassen uit de volle grond

artikel 2.3.4.1

Afvalstoffen bestaande uit stoffen in hun natuurlijke staat zoals zand, klei, leem, mergel

afkomstig van een vergunde inrichting voor de behandeling van slib en zandvangermateriaal of van andere vergelijkbare processen

artikel 2.3.4.1

Afvalstoffen bestaande uit niet verontreinigd bentonietslib of mengsels van bentonietslib met niet verontreinigde bodemmaterialen

afkomstig van bentoniettoepassingen bij grond- en putboringen en dergelijke, of afkomstig van een vergunde inrichting voor het verwerken van de genoemde afvalstoffen afkomstig van grond- en putboringen.

artikel 2.3.4.1

Voor de vulfractie

Vliegas, ketelstof, rookgasstof en bodemas

afkomstig van verbrandingsprocessen

onderafdeling 2.3.4

Stofdeeltjes

afkomstig van de fabricage van keramische producten

onderafdeling 2.3.4

Straalzand en straalgrit

afkomstig van het zandstralen tijdens bouwwerkzaamheden

onderafdeling 2.3.4

Straalzand en straalgrit

afkomstig van het industrieel bewerken van metaal, vlakglas, hout en kunststoffen

onderafdeling 2.3.4