BIJLAGE 2.3.2. VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING VOOR GEBRUIK ALS BOUWSTOF

BIJLAGE2.3.2.A VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ALS BOUWSTOF

METALEN (1)

PARAMETERS

TOTAALCONCENTRATIE (2)
in mg/kg droge stof

Arseen (As)

250

Cadmium (Cd)

10

Chroom (Cr)

1250

Koper (Cu)

375

Kwik (Hg)

5

Lood (Pb)

1250

Nikkel (Ni)

250

Zink (Zn)

1250

 

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan, uitgedrukt als metaal.

(2) De bepaling van de totaalconcentratie aan metalen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA). 

 

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS

TOTAALCONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzeen

0,5

Ethylbenzeen

5

Styreen

1,5

Tolueen

15

Xyleen

15

 

(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PARAMETERS

TOTAALCONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Benzo(a)antraceen

35

Benzo(a)pyreen

8,5

Benzo(ghi)peryleen

35

Benzo(b)fluoranteen

55

Benzo(k)fluoranteen

55

Chryseen

400

Fenantreen

30

Fluoranteen

40

Indeno(1,2,3cd)pyreen

35

Naftaleen

20

 

(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA). 

 

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN

PARAMETERS

TOTAALCONCENTRATIE (3)
in mg/kg droge stof

Hexaan

1

Heptaan

25

Minerale olie

1000

Octaan

90

Polychloorbifenylen (PCB)

0,5

 

(3) Bepaling van de totaalconcentratie aan organische verontreinigingen volgens de methoden, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).

BIJLAGE2.3.2.B VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ALS NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF

METALEN

PARAMETERS

UITLOOGBAARHEID (1)
in mg/kg droge stof

Arseen (As)

0,8

Cadmium (Cd)

0,03

Chroom (Cr)

0,5

Koper (Cu)

0,5

Kwik (Hg)

0,02

Lood (Pb)

1,3

Nikkel (Ni)

0,75

Zink (Zn)

2,8

 

(1) Uitloogbaarheid wordt gemeten met de kolomproef, methode CMA 2/II/A.9.1. De uitloogbaarheid, gemeten met de kolomproef, is berekend uit een standaardtoepassing met de hoogte van de bouwstof van 0,7 m en met een soortelijk gewicht van 1550 kg/m3. Voor de berekening van de toepassingshoogte, zie bijlage 2.4.2.C. 

BIJLAGE2.3.2.C IMMISSIEGRENSWAARDEN VOOR BODEM

ELEMENT

MAXIMALE IMMISSIE
(mg/m2 over 100 jaar) (1) (2)

Arseen

285

Cadmium

12

Chroom

555

Koper

255

Kwik

8,2

Lood

609

Nikkel

136

Zink

924

 

(1) BEREKENING VAN DE IMMISSIEWAARDEN UIT EMISSIEWAARDEN, BEPAALDAAN DE HAND VAN DE KOLOMPROEF VOOR NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN

 

De immissie van de metalen in de bodem als gevolg van de emissie uit een niet-vormgegeven bouwstof, gemeten in de kolomproef, methode CMA 2/II/A.9.1, wordt berekend met de volgende formule : 

 

 

 

waarbij :

Invb :  berekende immissie in de bodem als gevolg van het gebruik van een niet- vormgegeven bouwstof in de bodem in mg/m2 bodem.100 j;  
db : soortelijk gewicht van de bouwstof (uitgedrukt in kg/m3); 
EL/S=10 : cumulatieve uitloging van een bouwstof door percolatie tot L/S = 10, bepaald in het laboratorium volgens de kolomproef, methode CMA 2/II/A.9.1, uitgedrukt in mg/kg;  
a :  correctie voor de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en de uitloging in de praktijk in mg/kg, waarvan de waarde is af te lezen uit tabel 1; 
h : 

hoogte waarin de bouwstof in het werk wordt aangebracht;

 

de hoogte van een toegepaste niet-vormgegeven bouwstof wordt bepaald voor elk deel van een werk waarin het materiaal op een eenvormige wijze wordt toegepast;

 

de hoogte wordt bepaald loodrecht op het aardoppervlak;

 

de hoogte wordt uitgedrukt in m, afgerond op twee decimalen na de komma en bedraagt minimaal 0,20 m; 

fext :  factor voor extrapolatie van de uitloging van niet-vormgegeven bouwstoffen bij een kort durende laboratoriumproef naar de uitloging over 100 jaar.  

 

De factor voor extrapolatie van de uitloging wordt bepaald met de volgende formule : 

 

 

 

waarbij :

e :  grondgetal voor natuurlijke logaritme, namelijk 2,71828...; 
K : dimensieloze constante, die een maat is voor de snelheid van uitloging, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 1;  
Ni : neerslaghoeveelheid van 300 mm/jaar; 
t : 100 jaar;  
db : 

soortelijk gewicht van de bouwstof (uitgedrukt in kg/m3).  

      

 

Parameter

a
(in mg/kg)

κ

Parameter

a
(in mg/kg)

κ

As

0,7

0,03

Hg

0,016

0,05

Cd

0,021

0,5

Ni

0,63

0,29

Cr

0,09

0,18

Pb

0,8

0,27

Cu

0,25

0,28

Zn

2

0,28

 

Tabel 1 : Overzicht van de a-waarden en K-waarden voor metalen

(2) BEREKENING VAN DE IMMISSIEWAARDEN UIT EMISSIEWAARDEN, BEPAALD AAN DE HAND VAN EEN DIFFUSIEPROEF VOOR VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN

Zie de diffusietest, opgenomen in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA).