Bijlage I.
Milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen


[
Deel A Milieukwaliteitsnormen (MKN)
JG: jaargemiddelde
MAC: maximaal aanvaardbare concentratie
Eenheid:
[μg/l] voor de kolommen (4) tot en met (7)
[μg/kg nat gewicht] voor kolom (8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Nr.
Naam van de stof
CAS-nummer (1)
JG-MKN (2) Landoppervlaktewateren (3)
JG-MKN (2) Andere oppervlaktewateren
MAC-MKN (4) Landoppervlaktewateren (3)
MAC-MKN (4) Andere oppervlaktewateren
MKN Biota (12)
(1)
Alachloor
15972-60-8
0,3
0,3
0,7
0,7
 
(2)
Antraceen
120-12-7
0,1
0,1
0,1
0,1
 
(3)
Atrazine
1912-24-9
0,6
0,6
2,0
2,0
 
(4)
Benzeen
71-43-2
10
8
50
50
 
(5)
Gebromeerde difenylethers (5)
32534-81-9
 
 
0,14
0,014
0,0085
(6)
Cadmium en zijn verbindingen (afhankelijk van de waterhardheidsklasse) (6)
7440-43-9
≤ 0,08 (klasse 1)
0,08 (klasse 2)
0,09 (klasse 3)
0,15 (klasse 4)
0,25 (klasse 5)
0,2
≤ 0,45 (klasse 1)
0,45 (klasse 2)
0,6 (klasse 3)
0,9 (klasse 4)
1,5 (klasse 5)
≤ 0,45 (klasse 1)
0,45 (klasse 2)
0,6 (klasse 3)
0,9 (klasse 4)
1,5 (klasse 5)
 
(6a)
Tetrachloorkoolstof (7)
56-23-5
12
12
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(7)
C1013-chlooralkane (8)
85535-84-8
0,4
0,4
1,4
1,4
 
(8)
Chloorfenvinfos
470-90-6
0,1
0,1
0,3
0,3
 
(9)
Chloorpyrifos (chloorpyriphosethyl)
2921-88-2
0,03
0,03
0,1
0,1
 
(9a)
Cyclodieenbestrijdingsmiddelen:
Aldrin (7)
Dieldrin (7)
Endrin (7)
Isodrin (7)
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
Σ = 0,01
Σ = 0,005
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(9b)
DDT totaal (7) (9)
niet van toepassing
0,025
0,025
niet van toepassing
niet van toepassing
 
 
parapara-DDT (7)
50-29-3
0,01
0,01
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(10)
1,2-Dichloorethaan
107-06-2
10
10
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(11)
Dichloormethaan
75-09-2
20
20
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(12)
Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)
117-81-7
1,3
1,3
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(13)
Diuron
330-54-1
0,2
0,2
1,8
1,8
 
(14)
Endosulfan
115-29-7
0,005
0,0005
0,01
0,004
 
(15)
Fluorantheen
206-44-0
0,0063
0,0063
0,12
0,12
30
(16)
Hexachloorbenzeen
118-74-1
 
 
0,05
0,05
10
(17)
Hexachloorbutadieen
87-68-3
 
 
0,6
0,6
35
(18)
Hexachloorcyclohexaan
608-73-1
0,02
0,002
0,04
0,02
 
(19)
Isoproturon
34123-59-6
0,3
0,3
1,0
1,0
 
(20)
Lood en loodverbindingen
7439-92-1
1,2 (13)
1,3
14
14
 
(21)
Kwik en kwikverbindingen
7439-97-6
 
 
0,07
0,07
20
(22)
Naftaleen
91-20-3
2
2
130
130
 
(23)
Nikkel en nikkelverbindingen
7440-02-0
4 (13)
8,6
34
34
 
(24)
Nonylfenolen (4 nonylfenol)
84852-15-3
0,3
0,3
2,0
2,0
 
(25)
Octylfenolen ((4-(1,1′,3,3′-tetramethylbutyl)-fenol))
140-66-9
0,1
0,01
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(26)
Pentachloorbenzeen
608-93-5
0,007
0,0007
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(27)
Pentachloorfenol
87-86-5
0,4
0,4
1
1
 
(28)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (11)
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
 
 
Benzo(a)pyreen
50-32-8
1,7 × 10-4
1,7 × 10-4
0,27
0,27
5
 
Benzo(b)fluoranteen
205-99-2
zie voetnoot 11
zie voetnoot 11
0,017
0,017
zie voetnoot 11
 
Benzo(k)fluoranteen
207-08-9
zie voetnoot 11
zie voetnoot 11
0,017
0,017
zie voetnoot 11
 
Benzo(g,h,i)-peryleen
191-24-2
zie voetnoot 11
zie voetnoot 11
8,2 × 10-3
8,2 × 10-4
zie voetnoot 11
 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
193-39-5
zie voetnoot 11
zie voetnoot 11
niet van toepassing
niet van toepassing
zie voetnoot 11
(29)
Simazine
122-34-9
1
1
4
4
 
(29a)
Tetrachloorethyleen (7)
127-18-4
10
10
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(29b)
Trichloorethyleen (7)
79-01-6
10
10
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(30)
Tributyltinverbindingen (Tributyltinkation)
36643-28-4
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
 
(31)
Trichloorbenzenen
12002-48-1
0,4
0,4
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(32)
Trichloormethaan (chloroform)
67-66-3
2,5
2,5
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(33)
Trifluralin
1582-09-8
0,03
0,03
niet van toepassing
niet van toepassing
 
(34)
Dicofol
115–32–2
1,3 × 10-3
3,2 × 10-5
niet van toepassing (10)
niet van toepassing (10)
33
(35)
Perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten (PFOS)
1763–23–1
6,5 × 10-4
1,3 × 10-4
36
7,2
9,1
(36)
Quinoxyfen
124495–18–7
0,15
0,015
2,7
0,54
 
(37)
Dioxinen en dioxineachtige verbindingen
zie voetnoot 10 in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG
 
 
niet van toepassing
niet van toepassing
Som van PCDD + PCDF + PCB-DL 0,0065 µg.kg-1 TEQ (14)
(38
Aclonifen
74070–46–5
0,12
0,012
0,12
0,012
 
(39)
Bifenox
42576–02–3
0,012
0,0012
0,04
0,004
 
(40)
Cybutryne
28159–98–0
0,0025
0,0025
0,016
0,016
 
(41)
Cypermethrin
52315–07–8
8 × 10-5
8 × 10-6
6 × 10-4
6 × 10-5
 
(42)
Dichloorvos
62–73–7
6 × 10-4
6 × 10-5
7 × 10-4
7 × 10–5
 
(43)
Hexabroom-cyclododecaan (HBCDD)
zie voetnoot 12 in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG
0,0016
0,0008
0,5
0,05
167
(44)
Heptachloor en heptachloor-epoxide
76–44–8/1024–57–3
2 × 10-7
1 × 10-8
3 × 10-4
3 × 10-5
6,7 × 10-3
(45)
Terbutryn
886–50–0
0,065
0,0065
0,34
0,034
 
(1)
CAS: Chemical Abstracts Service.
(2)
Deze parameter is de MKN uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN). Tenzij anders is aangegeven, is deze van toepassing op de totale concentratie van alle isomeren.
(3)
Landoppervlaktewateren omvatten rivieren en meren en de bijbehorende kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen.
(4)
Deze parameter is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Wanneer voor de MAC-MKN “niet van toepassing” wordt aangegeven, worden de JG-MKN-waarden verondersteld bescherming te bieden tegen kortdurende verontreinigingspieken in continue lozingen, aangezien deze aanzienlijk lager zijn dan de op basis van de acute toxiciteit afgeleide waarde.
(5)
Voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder gebromeerde difenylethers (nr. 5), verwijst de MKN naar de som van de concentraties voor de congeneren nr. 28, 47, 99, 100, 153 en 154.
(6)
Voor cadmium en zijn verbindingen (nr. 6) zijn de MKN-waarden afhankelijk van de hardheid van het water, ingedeeld in vijf klassen (klasse 1: < 40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 tot < 50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 tot < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 tot < 200 mg CaCO3/l en klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
(7)
Deze stof is geen prioritaire stof, maar een van de andere verontreinigende stoffen waarvoor de MKN identiek zijn aan die welke zijn vastgelegd in de wetgeving die vóór 13 januari 2009 van toepassing was.
(8)
Er wordt geen indicatieve parameter opgegeven voor deze groep van stoffen. De indicatieve parameters moeten worden bepaald door de analysemethoden.
(9)
DDT totaal omvat de som van de isomeren 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29 3), EU-nummer 200-024-3); 1,1,1-trichloor-2-(o-chloor-fenyl)-2-(p chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6), EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9) EU-nummer 200-784-6); en 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 72-54-8). EU-nummer 200-783-0).
(10)
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een MAC-MKN vast te stellen voor deze stoffen.
(11)
Voor de groep prioritaire stoffen die onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vallen (nr. 28), is de vermelde biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN voor water de concentratie van benzo(a)pyreen; beide MKN zijn op de toxiciteit van benzo(a)pyreen gebaseerd. Benzo(a)pyreen kan beschouwd worden als een marker voor andere PAK en derhalve dient voor de vergelijking met biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN in water alleen benzo(a)pyreen te worden gemonitord.
(12)
Tenzij anders vermeld, gelden de biota-MKN voor vissen. In plaats daarvan kan een alternatieve biotataxon of een andere matrix worden gemonitord, voor zover de toegepaste MKN een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt. Voor de stoffen met nummer 15 (fluorantheen) en 28 (PAK’s), gelden de biota-MKN voor schelp- en weekdieren. Voor de beoordeling van de chemische toestand is de monitoring van fluoranteen en PAK in vissen niet geschikt. Voor stof nummer 37 (dioxinen en dioxineachtige verbindingen) gelden de biota-MKN voor vissen, schelp- en weekdieren; zie afdeling 5.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige pcb’s en niet-dioxineachtige pcb’s in levensmiddelen (PB L 320 van 3.12.2011, blz. 18).
(13)
Deze MKN hebben betrekking op de biologisch beschikbare concentraties van de stoffen.
(14)
PCDD’s: polychloordibenzo-p-dioxinen; PCDF’s: polychloordibenzofuranen; PCB-DL: dioxineachtige polychloorbifenylen; TEQ’s: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie.
]
Deel B Toepassing van de milieukwaliteitsnormen (MKN)

1

Kolommen 4 en 5 van de tabel: Voor elk oppervlaktewaterlichaam wordt onder toepassing van de JG-MKN verstaan dat voor elk representatief meetpunt in dit waterlichaam het rekenkundig gemiddelde van de op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar gemeten concentraties niet boven de norm ligt.
De berekening van het rekenkundig gemiddelde, de te gebruiken analysemethode en de wijze waarop een MKN wordt toegepast indien geen passende analysemethode bestaat die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, dienen in overeenstemming te zijn met uitvoeringsinstrumenten houdende technische specificaties voor de chemische controle en kwaliteit van analytische resultaten overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG.

2

[Kolommen 6 en 7 van de tabel: voor elk oppervlaktewaterlichaam wordt onder de toepassing van de MAC-MKN verstaan dat de gemeten concentratie op enig representatief meetpunt in het waterlichaam niet boven de norm ligt.
Overeenkomstig punt 1.3.4 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG kunnen de lidstaten evenwel statistische methoden invoeren, zoals een percentielberekening, zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd wanneer wordt bepaald of aan de MAC-MKN is voldaan. Wanneer de lidstaten dat doen, moeten die statistische methoden voldoen aan de nadere regels die overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, van deze richtlijn bedoelde onderzoeksprocedure zijn vastgesteld.]

3

[De in deze bijlage vastgestelde MKN voor water worden uitgedrukt als totale concentratie in het volledige watermonster.
Bij wijze van uitzondering op de eerste alinea, hebben de MKN voor water in het geval van cadmium, lood, kwik en nikkel (hierna “metalen” genoemd), betrekking op de opgeloste concentratie, d.w.z. de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0,45 μm of een gelijkwaardige voorbehandeling, of, indien specifiek vermeld, op de biobeschikbare concentratie.
Wanneer de lidstaten de monitoringresultaten vergelijken met de relevante MKN, kunnen zij rekening houden met:
a)
natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, wanneer deze in dergelijke concentraties voorkomen dat zij de naleving van de relevante MKN beletten;
b)
de hardheid, de pH, opgeloste organische koolstof of andere waterkwaliteitsparameters die de biobeschikbaarheid van metalen beļnvloeden, waarbij de biobeschikbare concentratie wordt bepaald met behulp van passende biobeschikbaarheidsmodellen.
]