Art. 30.

1

Voor de afbakening van een gebied als natuurverwevingsgebied, stelt de Vlaamse regering een ontwerp van afbakeningsplan op, al dan niet in samenwerking met natuurlijke dan wel publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. De afbakening geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 21, 2 tot 9, met dien verstande dat het in 4 vermelde artikel 25 hier moet begrepen worden als artikel 28.

2

De bestendige deputatie bakent de natuurverbindingsgebieden af. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure.