Onderafdeling D.
Planmatige omkadering van het natuurbehoud


Art. 48.

1

Voor een gebied buiten de speciale beschermingszones kan een managementplan vastgesteld worden voor het bijdragen tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen of van gebiedsgerichte doelstellingen inzake natuurbehoud.


De managementplannen, vermeld in het eerste lid, worden voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering of haar gemachtigde.

2

De Vlaamse Regering bepaalt de vorm en de inhoud van de managementplannen, vermeld in paragraaf 1, alsook de procedure die leidt tot de vaststelling, herziening of opheffing ervan met inachtneming van hetgeen bepaald wordt in paragraaf 3.

3

Het agentschap organiseert na de voorlopige vaststelling van het managementplan als vermeld in paragraaf 1, tweede lid, een openbaar onderzoek over het voorlopig vastgestelde managementplan, in de gevallen en volgens de regels zoals bepaald in artikel 50decies/1.


Art. 49.

In elk managementplan, vermeld in artikel 48, wordt een gebiedsvisie opgemaakt die weergeeft wat er in het gebied waarop het plan betrekking heeft wordt beoogd voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen of van de gebiedsgerichte doelstellingen inzake natuurbehoud.


Art. 50. [...]