Hoofdstuk 1/1.
Garantie van oorsprong


Art. 7.1/1.1.

§ 1 [

De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden de VREG een garantie van oorsprong toekent aan de eigenaar van een productie-installatie die in het Vlaamse Gewest ligt, of aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de eigenaar daarvoor heeft aangewezen, voor:
elke MWh elektriciteit die in de installatie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling;
elke MWh gas die in de installatie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen;
elke MWh warmte of koude die in de installatie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
De Vlaamse Regering kan beslissen om ook garanties van oorsprong toe te laten kennen voor elektriciteit, gas, warmte of koude die is opgewekt uit andere energiebronnen, en voor vloeibare of vaste brandstoffen.
De VREG kent die garanties van oorsprong toe op basis van de productiewaarden en gegevens die met dat doel worden bezorgd door de instantie die de Vlaamse Regering daarvoor heeft aangewezen.
]

§ 2 [

De Vlaamse Regering legt de nadere toepassingsregels en procedures vast voor de vorm, de inhoud, de aanvraag en de toekenning van de garanties van oorsprong, en voor de meting, bepaling en controle van de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of koude waarvoor de garanties van oorsprong worden toegekend.
]

[§ 2/1

De Vlaamse Regering kan uitzonderingen vastleggen voor de toekenning van garanties van oorsprong, afhankelijk van een minimumcapaciteit van de productie-installatie, het ontvangen van financiėle steun en het al dan niet verbruiken van energie ter plaatse op de site van opwekking.
]

§ 3

De garanties van oorsprong die de VREG toegekend heeft, worden geregistreerd in een centrale databank. De Vlaamse Regering bepaalt de specificaties die per garantie van oorsprong in de centrale databank worden opgenomen.

Art. 7.1/1.2.
De levering van elektriciteit in het Vlaamse Gewest als een hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of elektriciteit uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling is toegestaan als de aldus geleverde hoeveelheid elektriciteit overeenstemt met het [overeenstemmend aantal MWh] van de garanties van oorsprong respectievelijk inzake elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, die ingeleverd zijn in de centrale databank.
[De levering van gas in het Vlaamse Gewest als gas die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, is toegestaan als de op die wijze geleverde hoeveelheid gas overeenstemt met het aantal MWh van de garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen die ingeleverd zijn in de centrale databank, vermeld in artikel 7.1/1.1, § 3.
De levering van warmte of koude in het Vlaamse Gewest als warmte of koude die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, is toegestaan als de op die wijze geleverde hoeveelheid warmte of koude overeenstemt met het overeenstemmend aantal MWh van de garanties van oorsprong voor warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen die ingeleverd zijn in de centrale databank, vermeld in artikel 7.1/1.1, § 3.
Als de Vlaamse Regering een systeem van garanties van oorsprong invoert voor andere energiebronnen of voor vaste of vloeibare brandstoffen, mogen die specifieke energiebronnen of brandstoffen met hun overeenkomstige specifieke oorsprongskarakteristieken alleen als dusdanig worden verkocht als voor een overeenstemmend aantal MWh garanties van oorsprong worden ingeleverd, overeenkomstig de daarvoor gedefinieerde procedure.]

Art. 7.1/1.3.
De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden garanties van oorsprong die toegekend zijn door de daarvoor bevoegde instantie van de federale overheid, de andere gewesten of andere landen, kunnen worden ingeleverd, zoals vermeld in artikel 7.1/1.2. Die voorwaarden moeten objectief, transparant en niet-discriminerend zijn.

Art. 7.1/1.4.
Een garantie van oorsprong kan alleen worden ingeleverd op de wijze, vermeld in artikel 7.1/1.2, voor de staving van de levering van een hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, als die levering plaatsvindt binnen twaalf maanden na het einde van de productieperiode van de energie waarvoor de garanties van oorsprong werden toegekend.

Art. 7.1/1.5.
Voor het gebruik van de centrale databank, vermeld in artikel 7.1/1.1, § 3, voor de registratie van een aankoop, import, export, inlevering en vernietiging van een garantie van oorsprong, kan de betaling van een retributie aan de VREG worden vereist.
De retributie is in dat geval verschuldigd door de persoon die de garanties van oorsprong aankoopt, exporteert, importeert, inlevert of laat vernietigen door de VREG.
De VREG bepaalt het tarief van de retributie, alsook de wijze waarop de retributie wordt geļnd. Die retributie kan niet meer bedragen dan 5 eurocent per garantie van oorsprong die wordt aangekocht, geėxporteerd, geļmporteerd, ingeleverd of vernietigd, en ze kan evenmin hoger zijn dan 5 % van de gemiddelde marktwaarde van de garanties van oorsprong die gedurende het voorgaande jaar werden verhandeld.
De Vlaamse Regering kan ook een retributie vastleggen voor de verwerking van de aanvraag, de opvolging van de rapportering en de berekening van het aantal toe te kennen garanties van oorsprong.