Art. 3.
In dit decreet wordt verstaan onder:
1
binnenwateren: de openbare binnenwateren in het Vlaamse Gewest die voor de scheepvaart bestemd of gebruikt worden en die zich bevinden aan de landzijde van de basislijn;
2
vaartuig: elk binnenschip of zeeschip.