Art. 7.
De inbreuken op de in uitvoering van dit decreet genomen besluiten en de overtreding van de voorwaarden die verbonden zijn aan de individuele toestemming bepaald in artikel 6, worden, onverminderd een eventuele schadevergoeding, bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 50 tot 500 euro of met een van die straffen.