Art. 66.

1

Artikel 43 van het bosdecreet van 13 juni 1990 wordt aangevuld met een 6, die luidt als volgt :

6. Als een openbaar bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk ligt, zoals bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wordt het beheersplan voor advies voorgelegd aan de administratie bevoegd voor het natuurbehoud. Na goedkeuring van het beheersplan wordt de administratie bevoegd voor het natuurbehoud periodiek ingelicht over de voorgenomen uitvoeringsmaatregelen van het plan.

Dit beheersplan bevat minstens de gegevens die vermeld worden in het beheersplan voor de bosreservaten, zoals bepaald in artikel 25 van dit decreet. .