Titel IX.
Energiehuizen


Art. 9.1.1.
De Vlaamse Regering kan aan de energiehuizen de volgende taken opdragen:
het als kredietbemiddelaar of kredietgever verstrekken van de leningen, vermeld in de artikelen 8.2.2, 8.3.1/1 en 8.4.2;
het verlenen van advies over en het voeren van sensibiliserings- en communicatieacties over rationeel energiegebruik, rationeel energiebeheer of hernieuwbare energietechnologieėn;
het bevorderen van het gebruik van energiezuinige producten, technieken, systemen of hernieuwbare energietechnologieėn, inclusief de begeleiding bij de uitvoering van werken en diensten bij huishoudelijke afnemers daaromtrent;
het verlenen van informatie aan huishoudelijke afnemers over de werking van de energiemarkt;
het optreden als uniek loket voor door de Vlaamse Regering door of krachtens dit decreet vastgestelde taken en opdrachten.

Art. 9.1.2.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de energiehuizen moeten voldoen om in het kader van de taken, vermeld in artikel 9.1.1, door het Vlaamse Gewest te worden aanvaard.
Onverminderd het eerste lid voldoet elk energiehuis om als kredietbemiddelaar of kredietgever als vermeld in artikel 9.1.1, 1°, op te treden minstens aan de volgende voorwaarden:
het beschikt over rechtspersoonlijkheid;
het beschikt over de nodige expertise en kritische capaciteit op technisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak;
het kan werken volgens het derde-investeerderprincipe en fungeren als lokale ESCO in het kader van de financiering van tussenkomsten voor de door de Vlaamse Regering vastgestelde doelgroep;
het kan de sociale begeleiding van de door de Vlaamse Regering vastgestelde doelgroep garanderen.

Art. 9.1.3.
De Vlaamse Regering kan de medewerking van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn opleggen voor taken die door of krachtens dit decreet aan de energiehuizen zijn opgedragen. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm waarin die medewerking bestaat.

Art. 9.1.4.
[...]