Art. 9.1.1.
De Vlaamse Regering kan aan de energiehuizen de volgende taken opdragen:
het als kredietbemiddelaar of kredietgever verstrekken van de leningen, vermeld in de artikelen 8.2.2, 8.3.1/1 en 8.4.2;
het verlenen van advies over en het voeren van sensibiliserings- en communicatieacties over rationeel energiegebruik, rationeel energiebeheer of hernieuwbare energietechnologieėn;
het bevorderen van het gebruik van energiezuinige producten, technieken, systemen of hernieuwbare energietechnologieėn, inclusief de begeleiding bij de uitvoering van werken en diensten bij huishoudelijke afnemers daaromtrent;
het verlenen van informatie aan huishoudelijke afnemers over de werking van de energiemarkt;
het optreden als uniek loket voor door de Vlaamse Regering door of krachtens dit decreet vastgestelde taken en opdrachten.