Art. 9.1.4.
In het kader van de uitvoering van hun taak, vermeld in artikelá9.1.1, 1░, bezorgen de energiehuizen de volgende categorieŰn van persoonsgegevens aan het VEKA:
1░
de identificatiegegevens van de kredietnemers;
2░
de identificatiegegevens en het type van het gebouw of de gebouweenheid;
3░
de voorwaarden en kenmerken van de energielening;
4░
de energiegegevens van het gebouw;
5░
het certificaatnummer van het energieprestatiecertificaat;
6░
de datum van de authentieke akte van verwerving, de datum van de aangifte van nalatenschap of, bij gebrek daaraan, de datum van het aanslagbiljet van de erfbelasting dat door de Vlaamse Belastingdienst werd opgemaakt.
Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer, het BIS-nummer of het vreemdelingennummer opgevraagd en verwerkt worden.
De Vlaamse Regering bepaalt voor welk type energielening die persoonsgegevens aan het VEKA moeten worden bezorgd.
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van energieleningen is het VEKA de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikelá4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.
De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten bepalen met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de energiehuizen en het VEKA.
De Vlaamse Regering bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens een bewaartermijn. Deze termijn is niet langer dan noodzakelijk voor de toepassing van de door of krachtens dit artikel en artikelá8.2.2 vastgestelde regels of voor de toepassing van artikelá13.4.13, en is niet langer dan dertig jaar.