Besluit goedkeuring Technisch reglement distributie gas- 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012 houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie gas

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 3.1.4, § 2, 6°, artikel 4.2.1, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 8 maart 2012;
Overwegende dat het technisch reglement distributie gas voor het Vlaamse Gewest herzien werd bij de beslissing van de VREG van 15 mei 2012;
(...)

Artikel 1.
Het technisch reglement distributie gas voor het Vlaamse Gewest, zoals herzien bij de beslissing van de VREG van 15 mei 2012, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.