Art. 75. Wat het gedeelte van een in artikel 1, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Vogelrichtlijn, bedoelde zone betreft die noch één der in artikel 1, § 3, vermelde bestemmingsgebieden, noch één der in dat artikel voor die zone vermelde habitats bevat, zijn de bepalingen van de artikelen 13, § 4, en 36ter, §§ 2 tot 6, van overeenkomstige toepassing in afwachting van een in artikel 36bis , § 6, bedoeld definitief vaststellingsbesluit voor dat gedeelte of onderdelen daarvan.