Bijlage I.

De habitattypes van bijlage I van de Habitatrichtlijn die in Vlaanderen voorkomen.


"Typen van natuurlijke habitats van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is" (* : prioritair habitat).

Code

Prioriteit

Habitattype

1130

Estuaria

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1310

Eťnjarige pioniervegetaties van slik-en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten

1320

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

1330

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Embryonale wandelende duinen

2120

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)

2130

*

Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

2150

*

Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

2160

Duinen met Hyppophae rhamnoides

2170

Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae)

2180

Beboste duinen van het Atlantische, Continentale and Boreale kustgebied

2190

Vochtige duinvalleien

2310

Psammofiele heide met Calluna-en Genista-soorten

2330

Open grasland met Corynephorus-en Agrostis-soorten op landduinen

3110

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)

3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletea uniflora en/of IsoŽto-Nanojuncetea

3140

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren

3260

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion

3270† Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.†

4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

Droge Europese heide

5130

Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland

6120† †* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem†

6210

Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende (Festuco-Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeŽn groeien)

6230

*

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

6410

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

6510

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110

*

Actief hoogveen

7120

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

7140

Overgangs-en trilveen

7150

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

7210

*

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana

7220

*

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

7230

Alkalisch laagveen

8310

Niet voor het publiek opengestelde grotten

9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

9120

Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion)

9130

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

9150† Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagetum†

9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli

9190

Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

91D0

*

Veenbossen

91E0

*

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)